ธุรกรรมซื้อ/ขายตราสารหนี้

ธุรกรรมซื้อ/ขายตราสารหนี้

การทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ เป็นช่องทางหนึ่งที่ ธปท. ใช้ในการดำเนินการผ่านตลาดการเงิน โดย ธุรกรรมดังกล่าวดูดซับหรือปล่อยสภาพคล่องสู่ระบบสถาบันการเงินแบบถาวร โดยปกติ ธปท. จะปล่อยสภาพคล่องผ่านช่องทางนี้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินสดในมือของภาคเอกชนที่ขยายตัวตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ธุรกรรมซื้อขายตรา สารหนี้ทำผ่านคู่ค้าสำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ ที่ ธปท. แต่งตั้งขึ้นอ่านต่อ >>

ผู้จัดการบริการ งานตลาดเงินและตลาดพันธบัตร (02 628 6025-7, 02 356 7714)

วันที่ธุรกรรม
12
กรกฎาคม
2567

( ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป )

ถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลัง โปรด Click ที่นี่

ประจำวันที่ null null null

วันที่ประเภทธุรกรรมประเภทพันธบัตรอายุคงเหลือของหลักทรัพย์ที่เรียกทำธุรกรรม (ปี)วันที่ชำระราคาวงเงินซื้อรวม/ขายรวมโดยประมาณที่ ธปท. ประกาศทำธุรกรรมในแต่ละวัน* (ล้านบาท)จำนวนที่เสนอทั้งหมด (ล้านบาท)วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (ล้านบาท)
ไม่มีการทำธุรกรรม
* วงเงินซื้อรวม/ขายรวมโดยประมาณ (indicative amount) ของพันธบัตรที่ ธปท. ประกาศว่าจะทำธุรกรรมในแต่ละวัน