Indicative forward points แบบ outright สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

เวลาเผยแพร่: 10.00 น. ของทุกวันทำการ

Forward points ที่ประกาศ เป็น indicative rate สำหรับผู้ประกอบการตามคุณลักษณะที่กำหนด

ดังนั้น forward points สำหรับการทำธุรกรรมจริงของผู้ประกอบการแต่ละรายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
เช่น ขนาดของธุรกรรม เครดิตของผู้ประกอบการ ความถี่ในการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการ อายุสัญญา จำนวนวันที่นับได้จริงในอายุสัญญานั้น และอื่น ๆ