เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปิดรับสมัคร วันที่ 23 มิถุนายน 2566)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ด้านการตรวจสอบ หรือ การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ความมั่นคงปลอดภัย IT ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความรับผิดชอบหลัก
จัดทำกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมาตรฐานความมั่นคง ปลอดภัยทางเทคโนโลยี
ประเมินและติดตามความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธปท. ให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ประสานความร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ธปท. ในการจัดทำและทดสอบแผนตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินด้าน ไซเบอร์และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์ต่างๆ (IT Compliance) และสื่อสาร/พัฒนาความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พนักงาน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เทียบเท่า
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 625 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นและพิจารณาความสัมพันธ์ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ (Analytical Thinking Problem Solving) และวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงด้าน IT และการปฏิบัติงานทางธุรกิจของ ธปท.
มีความสามารถในการสื่อสารและประสานความร่วมมือกับ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง (Collaboration) และสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว (Fast Learner)
มีความสามารถในการบริหารจัดการงานโครงการ สามารถทำงานแบบ Multi-tasking ได้ดีรวมทั้งสามารถวางแผนและผลักดันงานให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง
การทดสอบ
สอบ Online Aptitude Test
สอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท.
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 283 5503
Email: Recruit@bot.or.th หรือ santipos@bot.or.th