เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > นักบัญชี / นักบัญชีอาวุโส สำนักการเงินและบัญชี
(ปิดรับสมัคร วันที่ 17 เมษายน 2566)
ประสบการณ์
หากผ่านงานด้านบัญชี / บัญชีต้นทุน / การเงิน / ระบบงาน ERP ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านรวมกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
งานด้านบริหารระบบบัญชีและกิจการธนบัตร
1 ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงระบบบัญชี (Enterprise Resource Planning : ERP) ประมวลผลและกระทบยอดข้อมูลบัญชีของ ธปท. ขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ถาวรของ ธปท. และกิจการธนบัตร
2 จัดทำงานด้านบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุนการผลิตธนบัตร จัดทำงบการเงินของกิจการธนบัตร และรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของ ธปท. ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตรให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
3 วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการธนบัตร วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตธนบัตร
งานทีมค่าใช้เงินเดือนและสวัสดิการ
1 ตรวจสอบหลักฐาน ประมวลผลข้อมูลเพื่อการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินได้อื่น ให้แก่พนักงาน อดีตพนักงาน กรรมการ และบุคคลภายนอก รวมถึง การเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้การจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 ปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษา ประสานงานด้านการเงิน ด้านภาษีและระบบงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ
3 ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาการปรับระบบงาน และกระบวนการทำงาน
4 วิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยนำมาจัดทำและออกแบบรายงานการเงินเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารและส่วนงานต่าง ๆ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ระดับปริญญาตรีการบัญชี / การเงิน / สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 5.5/ TOEFL 487 (Paper-based), IBT 57 /CBT 163
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ละเอียด รอบคอบ
สามารถสื่อสาร ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และStakeholder ทั้งภายในและภายนอก ธปท. และทักษะการทำงานเป็นทีม
Proactive มุ่งผลสำเร็จ และมี Growth mindset สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งด้าน Technology และ Soft skills เพื่อนามาปรับใช้ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
การทดสอบ
สอบ Online Aptitude Test
สอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท.
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 356 7581
Email: Recruit@bot.or.th หรือ tassapop@bot.or.th