เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส สายนโยบายสถาบันการเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 25 เมษายน 2566)
ประสบการณ์
หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์และการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน ตลาดเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน หรือด้านที่เกี่ยวกับนโยบาย/การกำกับดูแลสถาบันการเงิน และระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
• ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยและบริษัทบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้ระบบสถาบันการเงินไทยมีเสถียรภาพและความมั่นคง โดยหลักเกณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย หลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมทั้งในด้าน การประกอบธุรกิจ ได้แก่ การติดตามพัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ขอบเขตการให้บริการ ลักษณะโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจและช่องทางการให้บริการ หลักเกณฑ์ด้านใบอนุญาตต่าง ๆ การกำกับดูแลสาขาในต่างประเทศและสำนักงานผู้แทนฯ
•การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี และการจัดเตรียมแผนแก้ไขปัญหาล่วงหน้ากรณีสถาบันการเงินในภาวะวิกฤต
•ศึกษาและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ ได้แก่ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และ พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้กฎหมายและการออกหลักเกณฑ์
•จัดทำข้อเสนอแนะหรือท่าทีของ ธปท. เกี่ยวกับแนวทางการกำหนดนโยบายกำกับดูแลสถาบันการเงินในเวทีการประชุมต่างประเทศ รวมถึงการตอบข้อหารือและเป็นผู้แทน ธปท. ในการชี้แจง/ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
•พิจารณาการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ เช่น Virtual bank รวมถึง non bank เช่น P-loan, nano, P2P lending , AMC พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการควบรวมกิจการ การโอนกิจการของสถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินมีฐานะและการดำเนินกิจการมั่นคงยิ่งขึ้น
•กำกับดูแลสถาบันการเงินและ non bank ให้ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้ขอบเขตและเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติของกฎหมายสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของทางการ
•พิจารณาการขออนุญาต ขอผ่อนผัน การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาอนุญาตธุรกรรมและนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ขอบเขตการให้บริการและโครงสร้างกลุ่มธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คำปรึกษาแก่สถาบันการเงิน สำนักงานผู้แทน ผู้ประกอบธุรกิจ non-bank บริษัทบริหารสินทรัพย์ และหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ หนังสือเวียน หลักเกณฑ์ และแนวนโยบายของ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา การเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) เน้นด้าน Risk, FinTech, Business Analytics หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากมี Certificate ด้านการเงิน [CPA, FRM, CFA, CISA (การเงิน) อย่างใดอย่างหนึ่ง] จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงและทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงและภายใต้เวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
ขั้นตอนดำเนินการ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
เริ่มต้น 28,500 บาท/42,800 บาท (+ เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 283 6753 หรือ Email: Recruit@bot.or.th หรือ doungrsa@bot.or.th