เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส สำนักพัฒนาระบบงานธุรกิจ
(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
ประสบการณ์
ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1 เครื่องมือและเทคโนโลยี เช่น JAVA, .NET, XML, JSON Web Application, Mobile Application, Agile Development, DevOps, Blockchain, RPA, NoSQL, Data Visualization, Hadoop, Python, Node.js, Angular, React เป็นต้น
2 Modernized Platform เช่น O365, SharePoint, HR Platform, ERP Platform, Low-code Platform เป็นต้น
3 รูปแบบการพัฒนาระบบ เช่น Web Application, Mobile Application, Agile Development, DevOps เป็นต้น
ความรับผิดชอบหลัก
•พัฒนาระบบงานธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ กำหนด Solution ทางเทคนิค ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง และปรับแต่งระบบงานให้มีประสิทธิภาพ เสถียร และปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน เครื่องมือ และกระบวนการที่กำหนด ตลอดจนให้คำแนะนำ สนับสนุน และแก้ไขปัญหา
•กลุ่มงานด้านธุรกิจ ซึ่งจะได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือผสมผสานกันตามความเหมาะสม ดังนี้
-พัฒนาระบบงานด้านข้อมูล ได้แก่ การรับส่งข้อมูล การประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการใช้ แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ข้อมูล
-พัฒนาระบบงานด้านส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ได้แก่ งานการเงินบัญชี ทรัพยากรบุคคล งานจัดซื้อจัดจ้าง ระบบสนับสนุนการทำงานร่วมกัน (Collaboration) กระบวนการอัตโนมัติ (Automation/ RPA) เป็นต้น
-พัฒนาระบบงานด้านการชำระเงิน และตลาดการเงิน ได้แก่ งานที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินมูลค่าสูง (บาทเนต), Central Bank Digital Currency (CBDC), งานด้านพันธบัตร, เช็ค, การจัดการธนบัตร และงานด้านธุรกรรมตลาดการเงิน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน และเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท.
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
หรือส่งประวัติมาที่ careers@bot.or.th
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 356 7581
Email: Recruit2@bot.or.th หรือ tassapop@bot.or.th