เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > งานบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
ความรับผิดชอบหลัก
Business Analyst / Data Architect: วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำความต้องการใช้ข้อมูลเชิงธุรกิจ และ Data Model ข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน
Data Engineer: วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานด้านการใช้ข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้ง ศึกษาและจัดทำโซลูชั่นด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล
Data Analytics: วิเคราะห์ และปรับใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับลักษณะของโจทย์ ทั้งการสร้างแบบจำลอง (Model) หรือเครื่องมือเพื่อคาดการณ์ (Predictor) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาด้าน Data Analytics ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ หรือเทียบเท่า
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC งานบริหารข้อมูล คะแนน 650 ขึ้นไป และงานดาต้าอนาไลติกส์ คะแนน 700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไประยะเวลาศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี