เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส (พนักงานสัญญาจ้าง 3 ปี)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเลขานุการผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร บริหารจัดการงานเอกสาร กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหรือข้อมูลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นัดหมายการประชุมและประสานงานติดต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย การเบิกจ่าย ส่งคืนค่าใช้จ่ายรวมถึงการเบิกพัสดุ และสำรวจครุภัณฑ์ รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและงานที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเลขานุการผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 หรือเทียบเท่า IELTS 5.5,TOFEL(iBT) 58,(PBT) 493,(CBT) 167 โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
มีบุคลิกภาพดี มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานนอกเวลาและนอกสถานที่ได้
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการสื่อสารสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์สูง มี EQ สูง และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
มีความสามารถในการประสานงาน และติดตามงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และทันตามเวลาที่กำหนด
มีความกระตือรือร้น ความละเอียดรอบคอบ และสามารถเก็บรักษาความลับได้ดี
มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคล่องตัว รวมทั้งใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ MS Outlook รวมทั้งบริหารการนัดหมายได้เป็นอย่างดี
การทดสอบ
ผู้สมัครแนบ VDO Screen Test (ไม่เกิน 5 นาที)
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นระดับปริญญาตรี 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามคุณสมบัติเพิ่มเติม
เงื่อนไข : เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาจ้าง 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี และพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงาน ธปท. ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753 หรือ Email: Recruit@bot.or.th