เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก
ธปท. ประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาและ/หรือมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์/Data Analytics เพื่อปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานบริหารจัดการข้อมูล งานตรวจสอบความเสี่ยงด้าน IT งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Cyber Security หรืองานด้าน Data Analytics
เช่น จัดทำทิศทางกลยุทธ์ และกรอบแนวทางการดำเนินการภาพรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับโครงสร้างงาน กระบวนการทำงาน และการจัดการความเสี่ยง
ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ออกแบบโซลูชั่น และดูแลการจัดทำข้อกำหนด/เกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิค/แผนงานของโครงสร้างพื้นฐาน
กำหนดกรอบกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ออกแบบโซลูชั่น จัดทำข้อกำหนด /เกณฑ์พิจารณาด้านเทคนิคของระบบความมั่นคงปลอดภัย
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมระบบงานตามความต้องการทางธุรกิจ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) หรือ สาขาอื่นที่เทียบเท่า
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไประยะเวลาศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี)ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและทันการณ์