เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เจ้าหน้าที่ลงทุน/เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
(ปิดรับสมัคร วันที่ 26 กรกฎาคม 2563)
ความรับผิดชอบหลัก
บริหารจัดการลงทุนเงินสำรองทางการในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินในตลาดการเงินโลก และบริหารจัดการสภาพคล่องให้เพียงพอรองรับการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท.
วิเคราะห์และประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินโลก รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบายการจัดสรรเงินสำรองทางการและกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถรักษามูลค่าและสภาพคล่องของเงินสำรองทางการ รวมถึงแสวงหาผลตอบแทนภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ศึกษาและนำเสนอการลงทุนในตราสารและเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
วิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองในการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเงินโลก เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินสำรองทางการและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม
ศึกษาและพัฒนาแนวทางที่ช่วยสนับสนุนการจัดสรรความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดตาม Performance attribution กรอบการจัดสรรความเสี่ยง และการควบคุมการใช้ความเสี่ยง
ติดตามการบริหารกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการทุนภายนอกที่ ธปท. ว่าจ้าง เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ทั้งในการเพิ่มผลตอบแทนในภาพรวมและการบริหารจัดการ risk exposure ที่อาจเกิดขึ้น
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ ปรัชญา วิทยาการข้อมูล โดยมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศระดับสูง หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน 1-2 ปี จึงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน วิทยาการข้อมูล คณิตศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญา
ระดับปริญญาตรี มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 900 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5 /TOEFL 630 (Paper based), 267 (CBT),109 (IBT)
ระดับปริญญาโท มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 850 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5/TOEFL 614 (Paper-based), 258 (CBT), 104 (IBT)
หากมีประสบการณ์ด้านการลงทุนจากสถาบันการเงิน หรือประสบการณ์การทำงานที่มีประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน หรือมี CFA (Chartered Financial Analyst) หรือ FRM (Financial Risk Manager) รวมทั้งมีพื้นฐานด้านแบบจำลองทางเศรษฐมิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือการบริหารความเสี่ยง จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Rotation) เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน
มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียนวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู้ที่ผ่านสอบข้อเขียนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 สิงหาคม 2563
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-5503 หรือ Email: Recruit@bot.or.th