เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > นักบัญชี ทีมระบบบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี
(ปิดรับสมัคร วันที่ 13 กันยายน 2558)
ความรับผิดชอบหลัก
พัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชี ERP-GL และระบบงานต่างๆ ใน ธปท. ที่เชื่อมโยงมายังระบบ ERP-GL เพื่อรองรับธุรกรรมการเงินและตลาดเงินของ ธปท.
ออกแบบระบบบัญชีตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติบัญชีของ ธปท. สร้างข้อมูลหลักระบบบัญชี กระทบยอดรายการ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศ การบัญชี การกำหนดความต้องการของงานโครงการ และการทดสอบข้อมูลและระบบงาน
สามารถให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีตามวิธีปฏิบัติบัญชี ธปท. ในระบบต่าง ๆ ของ ธปท. ทั้ง สนญ. และ สำนักงานภาค
ประสานงานกับธนาคารกลางอื่น และหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวกับการออกแบบระบบงานบัญชีและ การเงิน เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น การจัดทำรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของ ธปท. ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร เพื่อเผยแพร่ตามกฎหมาย
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น หากระดับปริญญาตรีสำเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี นาโนเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
มีทักษะ ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (เทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL Paper-based 500/IBT 60/CBT 150) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Excel และ Powerpoint
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356-7268 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์