เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
(ปิดรับสมัคร วันที่ 22 มิถุนายน 2566)
ความรับผิดชอบหลัก
กำหนดและผลักดันกลยุทธ์หรือนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร รวมทั้งออกแบบ จัดทำเครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้ปฏิบัติได้จริง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร
แนวทางการใช้ข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ gap หรือกำหนดนโยบายด้าน HROD ในเชิง evidence based
ให้คำปรึกษาส่วนงานเพื่อดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร โดยเชื่อมโยงกับแผนกำลังคน รูปแบบการทำงานและโครงสร้างองค์กร
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา โดยมีประสบการณ์ในงานทรัพยากรบุคคล หรืองานที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 600 หรือเทียบเท่า
ขอให้ผู้สมัครงานระบุงานที่รับผิดชอบในเอกสารการสมัครงาน Resume ด้วย
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ Advanced Excel Tableau Power BI เป็นต้น
มีความคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงกลยุทธ์ (strategic and analytical thinking)
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานหลากหลายและท้าทาย
มีทักษะการสื่อสาร และการจับประเด็น
มีทักษะเข้าถึงคนหลากหลายรูปแบบ สามารถให้คำปรึกษาและ balance ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบ Aptitude test
สอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 283 5503
Email: Recruit@bot.or.th หรือ santipos@bot.or.th