เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนบริหารผู้จัดการทุนภายนอก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษา วิเคราะห์ กำกับติดตาม ประเมินผลการบริหาร และความเสี่ยงของการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและกฎเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารและความเสี่ยงของผู้จัดการทุนภายนอกเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ ธปท.
ดำเนินการด้านผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ในด้านการกำหนดหลักเกณฑ์ การคัดเลือก ประเมินผล และการกำกับติดตามการการดำเนินงาน การเปิดบัญชีการลงทุนระหว่างประเทศ เอกสารภาษี และเอกสารตามกฏระเบียบ/กฎเกณฑ์การลงทุนของประเทศที่ ธปท. จ้างผู้จัดการทุนภายนอกลงทุน และการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
จัดทำสัญญาจ้างผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์และสัญญาทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญา ISDA, CSA, MSFTA, Futures เพื่อให้ ธปท. มีมาตรฐานการรองรับความเสี่ยงด้านกฎหมายและการเงินที่เหมาะสมในการจ้างผู้จัดการทุนภายนอก
ดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลผู้จัดการทุนภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และให้การคัดเลือกเป็นไปตามมาตรฐานสากล และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ ธปท. และตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างผู้จัดการทุนภายนอก
ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามพัฒนาการและแนวทางการกำกับดูแลการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ดำเนินการให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากผู้จัดการทุนภายนอกและผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์แก่บุคลากรของ ธปท. เพื่อนำมาประยุกต์และพัฒนางานด้านบริหารกำกับดูแลความเสี่ยงของ ธปท.
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน, การธนาคาร, บัญชี, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากมีประสบการณ์ที่เป็นประโยขน์ต่องานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน หรือการกำกับติดตามความเสี่ยงทางการเงิน หรือการทำสัญญาทางการเงิน เช่น สัญญา ISDA, CSA หรือการวิเคราะห์ทางการเงิน หรือการบริหารการลงทุน หรือด้านเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 1 ปี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ จับประเด็นและเรียนรู้งานใหม่ ๆ โดยสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์หรือแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งสามารถวางแผนและผลักดันงานให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง
มีความตระหนักถึงความเร่งด่วน สามารถปฏิบัติงานเชิงรุก และ Multi-tasking ได้ดี
มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบ Online Aptitude Test
สอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 283 5503
Email: Recruit@bot.or.th หรือ santipos@bot.or.th