เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > DevOps Engineer โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล
(ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ประสบการณ์
หากมีประสบการณ์ในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานในธุรกิจการเงิน, ระบบการชำระเงิน, เทคโนโลยีทางการเงิน(Fintech), Digital Currency, Smart Contract Development หรือ Blockchain Technology จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
วิเคราะห์ ออกแบบ ตั้งค่า และติดตั้ง รวมทั้งบริหารจัดการ Infrastructure ระบบ Central Bank Digital Currency(CBDC) และดูแลตามกระบวนการและมาตรฐานที่กำหนด และประเมินผล ปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย สอดรับกับนโยบายของ ธปท. และตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ
ศึกษาและติดตามพัฒนาการของ payment systems, digital currency รวมถึง distributed ledger technology หรือ blockchain technology ในประเทศต่างๆ ทำความเข้าใจด้านเทคนิค สถาปัตยกรรม รวมทั้งกลไกการทำงานและนำกลับมาประเมินความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ CBDC ของไทย
ผลักดัน ประสานงาน และพัฒนาร่วมกับ Stakeholders ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก ธปท. ในเทคนิค สถาปัตยกรรม รวมทั้งกลไกการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ CBDC ให้สำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของ ธปท.
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านComputer Science / Computer Engineering / Information technology หรือประสบการณ์ทำงานด้าน IT Development อย่างน้อย 2 ปี
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจในกระบวนการด้านไอที Software Development และ/หรือเข้าใจสถาปัตยกรรมและกลไกการทำงานของเทคโนโลยี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเชิงตรรกะและเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่งงาน
การสอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 283 5503
Email: Recruit@bot.or.th หรือ santipos@bot.or.th