เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
(ปิดรับสมัคร วันที่ 16 มิถุนายน 2566)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจการเงิน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ความรับผิดชอบหลัก
วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาค ศึกษาปัจจัยผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดชีพจรเศรษฐกิจและการเงิน
ประเมินประสิทธิภาพของกลไกการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของ ธปท. และเสนอแนะแนวทางมาตรการที่กับสภาวะเศรษฐกิจจริง ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ ธปท.
ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน รับเรื่องร้องเรียน และแก้หนี้ให้ประชาชนในภูมิภาค
สื่อสาร เสริมสร้าง เชื่อมต่อสานสัมพันธ์ กับ Stakeholders ซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ องค์กร/สมาคม สื่อมวลชน รวมถึงสาธารณชนในภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในบทบาท นโยบายต่าง ๆ และทิศทางงานสำคัญ ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การสื่อสารของ ธปท.
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือเทียบเท่า
ทักษะการวิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล รวมถึงสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูล เช่น python sql
รายงานการศึกษาหรือผลงานวิจัยของผู้สมัคร (ถ้ามี)
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงภาคการเงินกับภาคเศรษฐกิจจริง
สามารถจับประเด็นและเรียนรู้งานใหม่ ๆ โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์หรือแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องได้
มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และ/หรือมีประสบการณ์หรือมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงงานกับนโยบาย จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่องาน
มีความสามารถในการเรียนรู้ และสามารถปรับตัวเข้ากับบสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความเข้าใจ/มุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินท้องถิ่น
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานและสร้างเครือข่ายการทำงานกับ Stakeholders และสามารถจัดการกับปัญหาหรือความขัดแย้ง
การทดสอบ
สอบ Online Aptitude Test
สอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 356 7268
Email: Recruit@bot.or.th หรือ ParisarS@bot.or.th