เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส กลุ่มงานสนับสนุนระบบห้องค้าเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 16 มิถุนายน 2566)
ประสบการณ์
หากมีประสบการณ์ด้านการใช้งาน/การปรับเปลี่ยน Configuration ของระบบงานทางด้าน Businessจะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
ความรับผิดชอบหลัก
พัฒนาระบบห้องค้า (Dealing room system) เพื่อรองรับความต้องการหรือการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ว่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานโลก/ตลาด หรือเพื่อเป็นเครื่องมือเชิงนโยบาย หรือเป็นความต้องการของ Userเพื่อตอบสนองขอบเขตการทำงานที่กว้างขึ้น โดยรับผิดชอบในการปรับ Configuration และ Work flow การทำงาน ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
ตรวจสอบและแก้ไข Bug หรือความผิดปกติของระบบ ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ความผิดปกติจาก Data provider, ช่องโหว่ของ Configuration เดิม การใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรืออาจมาจาก Code defect ของตัวระบบเอง เป็นต้น โดยจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติและแก้ไขให้ถูกต้อง และบางกรณีที่เป็น Code defect จะต้องประสานงานกับบริษัทผู้พัฒนาระบบเพื่อแก้ไขต่อไป
ปรับปรุงระบบเพื่อสนับสนุนงานของ user เช่น การปรับ Authorization, ข้อมูล SSI, การนำเข้าข้อมูลประจำวัน เป็นต้น
วิเคราะห์และทดสอบการอัพเกรดประจำปี โดยวิเคราะห์ถึงผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่นอัพเกรดและปรับแก้ไขตามที่ควรเพื่อให้การทำงานของระบบถูกต้องตามต้องการ ก่อนอัพเกรดบนเครื่อง Production ต่อไป
วิเคราะห์และทดสอบ Patch ว่ามีผลกระทบต่อการทำงานปัจจุบันหรือไม่ และแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนำมาใช้จริงบนเครื่อง Production
พัฒนาการทำงานบนระบบตาม Roadmap เพื่อรองรับการพัฒนาทางตลาดและเทคโนโลยี ความต้องการของ ธปท.
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ให้คำแนะนำปรึกษาการใช้ระบบ Dealing room system รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ดูแล ตรวจสอบภาพรวมการใช้งานระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านการบริหารเงินสำรอง เช่น ระบบ SWIFT / SWIFT PCS/ CAPS-EA/ ECCLID ในอนาคตและความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของระบบ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโททางด้านด้านการเงิน การธนาคาร หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 6.0/ TOEFL 600 (Paper-based),220 (CBT), 100 (IBT)
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความละเอียดรอบคอบ
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีความพร้อมในการเรียนรู้งานใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน
มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดี
การทดสอบ
สอบ Online Aptitude Test
สอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 356 7268
Email: Recruit@bot.or.th หรือ ParisarS@bot.or.th