เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนพัฒนาการชำระราคาและธุรกรรมพิเศษ ฝ่ายการเงินและการบัญชี
(ปิดรับสมัคร วันที่ 17 เมษายน 2566)
ประสบการณ์
หากมีประสบการณ์ด้านงานชำระราคา ระบบงานชำระราคา ธุรกรรมตลาดการเงิน การบริหารเงินลงทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
ทีมพัฒนาการชำระราคา
1. ศึกษา ติดตาม วิเคราะห์ เครื่องมือทางการเงิน ระบบการชำระเงินของไทยและของต่างประเทศที่ ธปท. ลงทุน ระบบ SWIFT ระบบ Dealing Room System (DRS) และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง เพื่อดำเนินการ set up ตรวจสอบ และดูแลการ set up ให้ระบบงานชำระราคาธุรกรรมด้านตลาดการเงิน บริหารเงินสำรอง ธุรกรรมพิเศษ งานด้านนโยบายการกู้ / ให้กู้ยืม และความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค สอดคล้องกับแผนการทำนโยบายและการลงทุนที่ ธปท. อนุมัติ
2. วิเคราะห์ ดำเนินการ และตรวจสอบการ set up ให้มี SWIFT template สำหรับจัดทำคำสั่งรองรับการขยายขอบเขตธุรกรรมใหม่ ๆ และเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนขึ้น รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ ปรับเปลี่ยนการ set up ให้รองรับตามความต้องการของ Custodians และ Regulations ของตลาดการเงินใหม่ ๆ
3. เสนอแนะการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ร่วมกับระบบงาน DRS พัฒนาและทดสอบระบบ DRS ร่วมกับ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และ ดำเนินการแลกเปลี่ยน / ควบคุมข้อมูลสำคัญและกำหนดสิทธิ์การเข้าปฏิบัติงานชำระราคาและธุรกรรมพิเศษ และงานอื่น ๆ เช่น งานจัดการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณภาพให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย เทคโนโลยี และภาวะฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ
ทีมธุรกรรมพิเศษ
1.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานธุรกรรมธุรกรรมพิเศษ (Non Trade) ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร เงินสำรองทางการ ตลาดการเงิน และนโยบายความร่วมมือของธนาคารกลางในภูมิภาค ได้แก่ งานกู้ยืมและให้กู้ยืมระหว่างประเทศ งานดำเนินการตามภาระผูกพันที่เกิดจากความตกลงระหว่างประเทศของ ธปท. กับ IMF ธนาคารกลาง และองค์กรระหว่างประเทศ งานตรวจจ่ายค่าใช้จ่ายด้านบริหารเงินสำรองและจัดทำงบประมาณและรายงานที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบและเสนอรายงานเงินสำรองทางการ (Reserve Position) เพื่อเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงงานจ่ายเงินจากบัญชีสะสมฯ เพื่อชำระหนี้ FIDF ตาม พ.ร.ก. กำหนด
2. งานตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีเงินสดของ ธปท. กับ Agent Bank ในต่างประเทศ รวมถึงจัดสรรรายได้จากการลงทุนโดยธนาคารกลาง (Auto Investment) เพื่อกระจายเข้ากองทุนต่าง ๆ (Trading Portfolio) ให้สามารถนำไปบริหารจัดการกระแสเงินสดได้ถูกต้อง
3. ตรวจสอบและจัดส่งคำสั่งทางการเงิน (SWIFT Message) สำหรับธุรกรรม Non STP
4. วิเคราะห์และเสนอแนะการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน Non Trade รวมถึงการจัดทำ Business Requirement และทดสอบระบบงานห้องค้าเงิน (DRS) และระบบงานที่เกี่ยวข้องให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกรรมทางการเงินและนโยบายของ ธปท. ในส่วนของธุรกรรม Non Trade
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ระดับปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร / การเงินระหว่างประเทศ / การบัญชี / การบริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 5.5/ TOEFL 487 (Paper-based), IBT 57 /CBT 163
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความรู้เบื้องต้นและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์เพื่อออกแบบความต้องการของระบบงานได้ และสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Office เช่น Word / Excel / PPT ได้ดี
มีความคล่องตัวสูง และสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้เร็ว
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ละเอียด รอบคอบ
สามารถสื่อสาร ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และ Stakeholder ทั้งภายในและภายนอกได้ดี
Proactive มุ่งผลสำเร็จ มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน มีทัศคติที่ดีในการทำงาน และมี Growth mindset สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งด้าน Technology และ Soft skills เพื่อนามาปรับใช้ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
หากมีความรู้ด้านเครื่องมือทางการเงิน หรือระบบการชำระเงินจะเป็นประโยชน์
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบ Online Aptitude Test
สอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท.
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 356 7581
Email: Recruit@bot.or.th หรือ tassapop@bot.or.th