เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > รองผู้อำนวยการ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปิดรับสมัคร วันที่ 16 เมษายน 2566)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์จากการทำงานจริง (Hands-on Experience) ในงานด้านจัดการความมั่นคงปลอดภัยไอที จัดการโครงสร้างพื้นฐานไอที หรือพัฒนาระบบงานไอที รวมกันอย่างน้อย 12 ปี โดยเป็นประสบการณ์บริหารงานด้านจัดการความมั่นคงปลอดภัย เช่น บริหารงานจัดการศูนย์ความมั่นคงปลอดภัย (SOC) บริหารงานจัดการระบบป้องกันภัยไซเบอร์ บริหารงานจัดการช่องโหว่ หรือบริหารงานทดสอบความปลอดภัยระบบงาน (VA/Pen. Test) รวมกันอย่างน้อย 5 ปี
ความรับผิดชอบหลัก
ควบคุม กำกับดูแล การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง พิธีปฏิบัติ ธปท. รวมถึงมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านไซเบอร์
บริหารแผนงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไอที เพื่อพัฒนาและยกระดับการป้องกันและตอบสนองภัยไซเบอร์ของ ธปท. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practices) รวมถึงดูแลให้ระบบดังกล่าว มีความพร้อมป้องกันและตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ได้อย่างทันการณ์
ดูแล ให้คำปรึกษา และผลักดันให้การพัฒนาระบบงานของ ธปท. มีความมั่นคงปลอดภัย โดยครอบคลุมตลอดทั้ง Software Development Lifecycle
เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ Stakeholders ทั้งในและนอก ธปท. และเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีภายนอก ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการข่าวสารด้านไซเบอร์
ดูแล และวางกลยุทธ์ด้านบุคลากร เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสม และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะและความสามารถที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป
มีใบรับรอง CISSP, CISM และใบรับรองทางเทคนิคด้านไซเบอร์ระดับสูง เช่น ECH, CASP+, LPT, OSCP หรือเทียบเท่า รวมกัน อย่างน้อย 3 ใบ
มีภาวะผู้นำ สามารถจัดการงานตามลำดับความสำคัญ และตัดสินใจในสภาวะที่มีความกดดันสูง รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีม (Collaboration) จัดการความขัดแย้ง สื่อสาร และ Balance Stakeholders กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีความคิดเชิงตรรกะ สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงระบบหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนเพื่อหา Solution ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับองค์กรได้อย่างทันการณ์
มีความคล่องตัว ทันการณ์ (Agility) ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านไซเบอร์
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และวางแผนการป้องกันที่เหมาะสมและทันการณ์กับความเสี่ยงของ ธปท.
มีทักษะในการให้คำแนะนำและสื่อสารด้านการออกแบบและพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยจากภัยด้านไซเบอร์
มีทักษะบริหารการประเมินและทดสอบความปลอดภัยของระบบงานต่าง ๆ
มีทักษะบริหารและพัฒนากระบวนการ บุคลากร และเครื่องมือเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองภัยไซเบอร์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
มีทักษะในการสื่อสารความสำคัญและความจำเป็นของความปลอดภัยด้านไซเบอร์ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับการสนับสนุน จากผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง คณะกรรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับ
การทดสอบ
ผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นจะได้รับเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือก
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือน : ตามหลักเจรจาต่อรอง
สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดลักษณะงาน : คุณภาริสรา โทร. 0 2356 7268
สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร : งานสรรหาภายนอก Email: Recruit2@BOT.Or.th