เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนบริหารศักยภาพบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
(ปิดรับสมัคร วันที่ 24 เมษายน 2566)
ประสบการณ์
เป็นผู้บริหารด้าน HR (HR Manager) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
หากมีประสบการณ์บริหารงานด้าน Career Management หรือ Talent Management หรือ Succession Planning จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
การกำหนดแนวทาง และดำเนินการบริหารพนักงานกลุ่มศักยภาพ (Talent Management) ตั้งแต่การสรรหา พัฒนา ติดตาม รายงานผลการพัฒนา รวมถึงการจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)
การจัดทำเส้นทางอาชีพ และแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล รวมถึงให้คำปรึกษาแก่พนักงานเกี่ยวกับ Career
การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่ง แต่งตั้งพนักงานทุกกลุ่มทุกระดับ
การรับและส่งพนักงานออกไปปฏิบัติงานองค์กรภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ (end to end process)
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 35 ปีและไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีขึ้นไป และ มีประสบการณ์งานด้าน HR กลยุทธ์/ HRM / HRD / HROD และทำงานในองค์กรขนาดใหญ่หรือสถาบันการเงิน และ เป็นผู้บริหารด้าน HR (HR Manager) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
(โดยขอให้ผู้สมัครงานระบุงานที่รับผิดชอบในเอกสารการสมัครงาน / Resume ด้วย)
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีขึ้นไป และ มีประสบการณ์งานด้าน HR กลยุทธ์/ HRM / HRD / HROD และทำงานในองค์กรขนาดใหญ่หรือสถาบันการเงิน และ เป็นผู้บริหารด้าน HR (HR Manager) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
(โดยขอให้ผู้สมัครงานระบุงานที่รับผิดชอบในเอกสารการสมัครงาน / Resume ด้วย)
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
การทดสอบ
ให้ผู้สมัครส่ง วิสัยทัศน์ในการพัฒนางาน Talent Management และงานบริหารและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management and Development) และ สิ่งที่เป็น critical success factor ที่จะผลักดันให้งานดังกล่าวสำเร็จ โดยส่งมาพร้อมกับ Resume ตอนยื่นใบสมัคร (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
ผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นจะได้รับเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือก
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือน : ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด โดยพิจารณาถึงประสบการณ์และคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดลักษณะงาน : คุณสันติพงศ์ โทร. 0 2283 5503
สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร : งานสรรหาภายนอก Email: Recruit2@BOT.Or.th