เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
(ปิดรับสมัคร วันที่ 24 เมษายน 2566)
ความรับผิดชอบหลัก
กำหนดและผลักดันกลยุทธ์หรือนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร รวมทั้งออกแบบ จัดทำเครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้ปฏิบัติได้จริง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร
แนวทางการใช้ข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ gap หรือกำหนดนโยบายด้าน HROD ในเชิง evidence-based
ให้คำปรึกษาส่วนงานเพื่อดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร โดยเชื่อมโยงกับแผนกำลังคน รูปแบบการทำงานและโครงสร้างองค์กร
ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ วางแผน และดำเนินงานด้านการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม รวมทั้งพัฒนาบทบาทการเป็นผู้นำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา โดยมีประสบการณ์ในงานทรัพยากรบุคคล หรืองานที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
(ขอให้ผู้สมัครงานระบุงานที่รับผิดชอบในเอกสารการสมัครงาน /Resume ด้วย)
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ Advanced Excel / Tableau / Power BI เป็นต้น
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 600 หรือเทียบเท่า
มีความคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงกลยุทธ์ (strategic and analytical thinking)
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานหลากหลายและท้าทาย
มีทักษะการสื่อสาร และการจับประเด็น
มีทักษะเข้าถึงคนหลากหลายรูปแบบ สามารถให้คำปรึกษาและ balance ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
การทดสอบ
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. หรือส่ง CV พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ careers@bot.or.th
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท/37,200 บาท บวกเงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-5503 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th