เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 25 เมษายน 2566)
ประสบการณ์
หากมีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงิน หรือ ตลาดทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
งาน Surveillance: ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินความเสี่ยงในภาคส่วนต่าง ๆ ที่อาจมีนัยต่อเสถียรภาพระบบการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ตลาดการเงิน สหกรณ์ ภาคครัวเรือน หรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ โดยพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อใช้ติดตามเปราะบาง ความเสี่ยงในลักษณะมองไปข้างหน้า ครอบคลุมพัฒนาการใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันการณ์
งาน Risk assessment และ Coordination: ประสานการจัดทำฉากทัศน์หรือสถานการณ์วิกฤตเพื่อใช้ในการทดสอบผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้ภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ธปท. และผู้กำกับดูแลอื่น เช่น กลต. และ คปภ.
งาน Policy: จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อดูแล ป้องกัน หรือควบคุมความเสี่ยงเชิงระบบ ผ่านนโยบายดูแลความเสี่ยงเฉพาะจุด (Macroprudential policy) เช่น มาตรการ Loan-to-vale (LTV) เพื่อดูแลความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ หรือ มาตรการเพื่อดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือน เป็นต้น
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อบรรลุพันธกิจของการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
“จับควันให้ไว ดับไฟให้ทัน ป้องกันลุกลาม”
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ (การเงิน) Financial engineering บริหารความเสี่ยง หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จและคุณภาพงาน
สามารถทำงานในภาวะกดดัน และเวลาที่มีจำกัดได้ดี
หากมีทักษะการจัดการ และ visualize ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (เช่น Python, Tableau, Eviews, STATA, R. หรือ SQL)
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท.
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 283 6753 หรือ Email: Recruit@bot.or.th หรือ doungrsa@bot.or.th