เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส สำนักวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
ประสบการณ์
ถ้ามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
งานด้านบริหารจัดการคุณภาพระบบงาน : ศึกษา กำหนดเครื่องมือ กระบวนการ พัฒนา Test Automation และทดสอบระบบงานทั้งทางเทคนิคและธุรกิจ เพื่อให้ผลลัพธ์ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพและทันเวลา รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบระบบงานและให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานต่าง ๆ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน และเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท.
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
หรือส่งประวัติมาที่ careers@bot.or.th
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 356 7581
Email: Recruit2@bot.or.th หรือ tassapop@bot.or.th