เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์ /ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนออกแบบและบริการข้อมูล
(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
ประสบการณ์
หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล หรืองานด้านระบบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ด้านเศรษฐกิจการเงิน ด้านสถาบันการเงิน ด้านตลาดการเงิน หรือด้านระบบการชำระเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
วางแผน ออกแบบและจัดทำ Data Model รวมถึง Classification ครอบคลุมข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน การชำระเงิน และข้อมูลอื่น ๆ
วางแผน พัฒนา วิเคราะห์และจัดทำความต้องการใช้ข้อมูลเชิงธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจ กฎเกณฑ์และเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Rules) โครงสร้างข้อมูลด้านธุรกิจ (Data Design and Transformation) Dashboard Development ภายใต้ Platform ที่เหมาะสม รวมทั้ง จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Meta Data and Data Definition) และเอกสารประกอบ รวมถึง การประชุมชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ให้ข้อมูล
วิเคราะห์และพัฒนาการเรียกใช้ข้อมูล รวมถึงสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งานโดยการออกแบบ พัฒนาและจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ในลักษณะ Ad hoc
วางแผน ออกแบบและจัดทำ Smart Data Cube และ Regulatory Report รวมถึงการพัฒนา Dashboard ภายใต้ platform ที่เหมาะสม
ออกแบบกระบวนการทำงานของงานจัดการข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน โดยใช้ Automation เพื่อลด Manual Process ดำเนินการและประสานงาน การให้บริการข้อมูลกับผู้ใช้ข้อมูลภายใน ธปท. ตามบทบาทการเป็น Data Partner รวมทั้ง ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ รวมถึง การให้ความรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเรียกใช้ข้อมูล เช่น Tableau เป็นต้น
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
มีทักษะในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจการเงินที่ทันสมัย และมีการต่อยอดในด้าน Technology and Innovation ในธุรกิจการเงิน
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ หรือเทียบเท่า
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
การทดสอบ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท.
ผู้ใช้งานครั้งแรก โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
หรือส่งประวัติมาที่ careers@bot.or.th
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 356 7581
Email: Recruit2@bot.or.th หรือ tassapop@bot.or.th