เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > วิศวกรระบบ/วิศวกรระบบอาวุโส สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย
(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
ประสบการณ์
ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
ตรวจจับภัยไซเบอร์ทั้งด้านระบบและบุคลากร เพื่อให้มีความพร้อมสามารถตรวจจับภัยคุกคามด้านไซเบอร์จากทุกระดับและทุกด้าน ได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบ CII โดยมีระดับที่เหมาะสมกับระดับความเสียงที่ธปท. รับได้ และสามารถเทียบเคียงกับธนาคารกลางชั้นนำรวมถึงศึกษา / ติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้รู้เท่าทัน และนำมาพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยไอทีของธปท. ต่อไป
เฝ้าระวัง ตรวจจับ ตรวจสอบ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง พิธีปฏิบัติ ธปท. รวมถึงมาตรฐาน พ.ร.บ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเกิดเหตุด้านไซเบอร์ ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุด และไม่มีผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบ CI
ให้การสนับสนุน ติดต่อประสานงาน กับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง พิธีปฏิบัติของ ธปท. รวมถึงมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในธปท. รวมทั้งองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การร่วมมือและความเข้าใจในการทำงานที่ดีร่วมกัน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information System) หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือด้าน Information/Computer Security หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เทียบเท่า
หากมีประสบการณ์ในด้านการความมั่นคงปลอดภัย จะเป็นประโยชน์กับงาน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท.
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
หรือส่งประวัติมาที่ careers@bot.or.th
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 356 7581
Email: Recruit2@bot.or.th หรือ tassapop@bot.or.th