เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
ประสบการณ์
ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
งานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : ออกแบบ ติดตั้ง สนับสนุนดูแลโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ (IT Infrastructure) ที่ครอบคลุม hardware, system software, database เพื่อสนับสนุนระบบงานด้านต่างๆ ของ ธปท. ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความมั่นคงปลอดภัย โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ ดังนี้
•ออกแบบ solution ด้านเทคนิคของโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์
•จัดทำข้อกำหนด/เกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิคของโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดหาให้ทันเวลาและตรงตามความต้องการทางธุรกิจ
•ติดตั้ง วิเคราะห์และปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ของระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและปลอดภัย
•สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้งาน ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนด (SLA)
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
•มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเวลาทำงาน และสามารถทำงานนอกเวลาได้ภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
•มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
•มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
•สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน และเวลาอันจำกัดได้ดี
•มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท.
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
หรือส่งประวัติมาที่ careers@bot.or.th
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 356 7581
Email: Recruit2@bot.or.th หรือ tassapop@bot.or.th