เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ด้านอื่น ๆ
ความรับผิดชอบหลัก
ด้านบริหารการสื่อสารองค์กร
1.วางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร (Strategic Communication) ของธปท. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับบทบาทและการดำเนินนโยบายของ ธปท.ในด้านต่างๆ
2.บริหารจัดการการสื่อสารให้ถูกต้อง รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และทันการณ์ ผ่านการสื่อสารช่องทางต่างๆ ทั้ง online และ off-line (สื่อมวลชน วารสาร BOT พระสยาม Website ธปท. Social Media รวมถึงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ทุกชนิด )
3.งานองค์กรสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ (stakeholder engagement) อาทิ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา สื่อมวลชน และสาธารณชน
4.วางแผน บริหารกลยุทธ์ด้านวิเทศสัมพันธ์ การประสานงานจัดทำประเด็น ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสื่อสารนโยบายของ ธปท. การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับหน่วยงานภายนอก องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ ในการหารือกับผู้ว่าการ/ผู้บริหารระดับสูงของ ธปท.
5.บริหารงานเลขานุการให้กับคณะกรรมการ ธปท. คณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนงาน ธปท.
ด้านธุรการและบริหารอาคาร (Facilities Management)
1.วางแผน บริหาร ควบคุม ติดตามผล งานซ่อมแซม รวมถึงออกแบบและอำนวยการ ใช้อาคารสถานที่ และระบบวิศวกรรม พร้อมทั้งออกข้อกำหนด บริหาร และควบคุมดูแลผู้รับจ้างในงานจ้างซ่อมแซมระบบวิศวกรรมและอาคารสถานที่ประเมินติดตามสถานการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย เพื่อพัฒนาและวางแผนการป้องกันตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร
2.จัดหาพัสดุ 3 ประเภท ได้แก่การซื้อ การจ้าง การเช่า พร้อมวางแผนการจัดหาพัสดุตามแผนงานและงบประมาณ ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
3.บริหารจัดการงานบริการอาคารสถานที่ ดูแลรักษาโฉนด งานศิลปกรรม และของที่ระลึก
4.บริหารจัดการงานให้บริการตามสัญญาจ้าง
5.บริหารจัดการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ประกันภัย เสียภาษี โอนกรรมสิทธิ์ กรณีซื้อและขายยานพาหนะของ ธปท. พร้อมทั้งบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
1.ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรภายนอกเป็นพนักงาน โดยประสานงานร่วมกับสายงานต่างๆ ในการกำหนดวิธีคัดเลือก การออกแบบชุดคำถามเพื่อการสอบคัดเลือกพนักงาน พร้อมทั้ง ดำเนินการว่าจ้างและบรรจุพนักงาน และกระบวนการจ้างงานพนักงานสัญญาจ้างรายบุคคลโดยตรงมาปฏิบัติงานแทนพนักงาน
2.ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนบริหารกำลังคนของสายงานต่างๆ ในภาพรวม พร้อมเสนอแนะแนวทางการบริหารเบื้องต้น ให้ได้คนตามความต้องการของสายงาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
3.ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของตำแหน่งงาน (Competency) และระบบการบริหารอาชีพพนักงาน (Career Management) การออกแบบเส้นทางอาชีพ (Career Path) เส้นทางอาชีพพิเศษ แนวทางการพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพ (Career Development Roadmap: CDRM) และแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)
4.ดำเนินการและเสนอแนะกลยุทธ์การสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันของพนักงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตนตามค่านิยมร่วมจนเป็นเอกลักษณ์ของ ธปท.
5.บริหารและพัฒนาระบบงานสิทธิประโยชน์ บริหารงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์พิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำงบประมาณ ตั้งเบิกพึงได้ต่าง ๆ ของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับบำนาญ
6.ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และดำเนินการในเรื่องการกำหนดเป้าหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ข้อมูลย้อยกลับ (Feedback) เพื่อรักษาระดับของผลการปฏิบัติงานให้คงอยู่ในระดับมาตรฐาน และ / หรือ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
ด้านการพัฒนาบุคลากร
1.ศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ดำเนินการจัดฝึกอบรมจนถึงการประเมินผลและติดตามผลของการฝึกอบรม รวมทั้งการศึกษาและจัดทำกรอบแนวทางพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงานและพนักงานกลุ่มศักยภาพ การให้คำปรึกษาส่วนงานในการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการเฉพาะการออกแบบและดำเนินการระบบพี่เลี้ยงและการสอนงาน การพัฒนาวิทยากรภายในและวิทยากรกระบวนการ การพัฒนาโปรแกรมภาษาต่างประเทศตามความจำเป็นของงาน เพื่อให้การพัฒนาพนักงานสอดคล้องกับความจำเป็นและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ด้านการรักษาความปลอดภัย
1.การรักษาความปลอดภัยภายในธนาคาร บุคคลสำคัญ การขนส่งธนบัตร การประมวลข่าว สืบสวน และความมั่นคงปลอดภัยของธนาคารทั้งระบบ
2.ประเมินติดตามสถานการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย เพื่อพัฒนาและวางแผนการป้องกันตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างน้อยคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไประยะเวลาศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี)ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
การคิดเชิงวิเคราะห์
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จและพยายามพัฒนาตนเอง
มีทัศนคติที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์
การสื่อสาร