เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกัน ทีมบริหารหลักประกัน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2563)
ความรับผิดชอบหลัก
ร่วมกำหนดแนวทางการดูแล ตรวจสอบ และบริหารจัดการหลักประกันสำหรับธุรกรรมตลาดการเงิน และธุรกรรมเพื่อช่วยเหลือสถาบันการเงิน ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม กฎเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการเงิน ตลอดจนพัฒนาการของการบริหารหลักประกันตามมาตรฐานสากล เพื่อนำมาปรับใช้ตามนโยบายเพื่อให้ ธปท. สามารถทำธุรกรรมตามนโยบายได้โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ระบบงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ระเบียบพิธีปฏิบัติของ ธปท. เพื่อกำหนดแนวทางการ Configure ระบบให้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ธปท. ได้อย่างมีประสิทธิผล และถูกต้องเหมาะสม
ศึกษา พัฒนากรอบการดำเนินการ ตรวจสอบ กลั่นกรองและประเมินความเหมาะสมของการจัดทำราคาสำหรับการประเมินฐานะเงินสำรองทางการ ธปท. เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม นำไปใช้ในการควบคุมความเสี่ยง การวัดผลการดำเนินงาน และเผยแพร่เป็นข้อมูลฐานะการเงินของประเทศต่อสาธารณชนได้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการบริหารหลักประกันสำหรับเครื่องมือการเงินประเภทใหม่ๆ ตามการขยายขอบเขตการลงทุนของ ธปท. และธุรกรรมตามนโยบายการเงินของ ธปท. เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและทันเวลาตามแผนงานที่กำหนด
ตรวจสอบและบริหารจัดการงานหลักประกันประจำวัน (Mark-to-Market, Margin Call) สำหรับธุรกรรมการบริหารเงินสำรองและการดำเนินนโยบายการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินจากการทำธุรกรรมของ ธปท. ให้มีความถูกต้องและทันเวลา ตลอดจนจัดทำรายงานปัญหาและการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหาร และอนุมัติธุรกรรมการส่งมอบและเรียกหลักประกันในระบบงาน ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีเหตุจำเป็นไม่สามารถดำเนินการได้
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร หรือเศรษฐศาสตร์
ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 800 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า IELTS 7.0/ TOEFL 596 (Paper-based),246 (CBT),98 (IBT) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่องานไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น ด้านการลงทุนในตลาดการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน หรือประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารหลักประกันในตลาดการเงิน เป็นต้น
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความสามารถในการจับประเด็นและเรียนรู้งานใหม่ ๆ โดยสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์หรือแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
มีความสามารถในการบริหารจัดการงานโครงการ สามารถทำงานแบบ Multi-tasking ได้ดี
มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์
การทดสอบ
สอบข้อเขียน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยผู้สอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ ภายในเดือนสิงหาคม 63
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-5503 หรือ Email: Pimchayr@bot.or.th