เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2563)
ความรับผิดชอบหลัก
วิเคราะห์การกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management Framework) ของการบริหารเงินสำรองทางการ ให้เหมาะสมกับนโยบายในภาพรวมของ ธปท. โดยศึกษาทั้งหลักการและแนวคิดที่ใช้อยู่เดิม และแนวคิดหลักการของธนาคารกลางหรือสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งติดตามและทบทวนให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ตลอดเวลา
วิเคราะห์และพัฒนากรอบแนวคิด และวิธีการที่เหมาะสมในการกำหนดขนาดและดัชนีอ้างอิงการลงทุน (Investment Benchmarks) สำหรับกองทุนต่างๆ (Portfolios) ของเงินสำรองทางการให้สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายด้านต่างๆ ของ ธปท. โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมของกองทุน ด้วยเครื่องมือและทฤษฎีที่เหมาะกับปรัชญาการลงทุนของ ธปท.
วิเคราะห์และพัฒนากรอบและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารประเภทต่างๆ (Asset Classes and Instruments) รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใหม่ ธุรกรรมประเภทใหม่ และตลาดใหม่ ซึ่งเกิดจากการขยายขอบเขตการลงทุน (Asset Universe) โดยศึกษาลักษณะเฉพาะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินของตราสารนั้นๆ ตลอดจนกำหนดสัดส่วนในการลงทุน (Asset Allocation) และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับ ธปท. เพื่อให้มีกรอบการลงทุนที่รัดกุม แต่ไม่จำกัดความสามารถในการลงทุนเกินความจำเป็น
ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงของการบริหารเงินสำรอง (Performance and Risk Evaluation and Attribution Analysis) พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารเงินสำรองให้มีความถูกต้อง ทันการณ์ จับประเด็นวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการวางกลยุทธ์การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่มีต่อฐานะของ ธปท. เพื่อหาแนวทางการบริหาร ป้องกัน และแก้ไขร่วมกับสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและติดตามองค์ความรู้และวิทยาการด้านความเสี่ยงทางการเงิน ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้เป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและการวัดความเสี่ยงทางการเงินของ ธปท. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความรู้และข้อมูลแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร Financial Engineering บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 800 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า IELTS 7.0/ TOEFL 596 (Paper-based),246 (CBT),98 (IBT) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
มีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ เศรษฐกิจและการเงิน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านเศรษฐกิจ หรือการเงิน อย่างน้อย 1 ปี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความสามารถในการจับประเด็นและเรียนรู้งานใหม่ ๆ โดยสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์หรือแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
มีความสามารถในการบริหารจัดการงานโครงการ สามารถทำงานแบบ Multi tasking ได้ดี
มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยผู้สอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ ภายในเดือนสิงหาคม 63
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 283 5503 หรืออีเมล์ Pimchayr@bot.or.th