เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน สำนักธุรกิจตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2563)
ความรับผิดชอบหลัก
วางแผน และดำเนินธุรกรรมในตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดเงินตราต่างประเทศ ผ่านหน้าต่างทางการเงินต่าง ๆ (Open Market Operations) ตามกรอบนโยบายที่กำหนด
ติดตาม ศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึก สภาวะสภาพคล่อง ภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดเงินตราต่างประเทศและพฤติกรรมของสถาบันการเงินในตลาดต่างๆ รวมทั้งนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยวางแผน กลยุทธ์และกำหนดทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบและแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ศึกษาและปรับใช้เครื่องมือการทำธุรกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบาย
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน หรือบริหารธุรกิจ หรือวิทยาศาสตร์การเงิน หรือวิศวกรรมการเงิน
ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 800 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า IELTS 7.0/ TOEFL 596 (Paper-based),246 (CBT),98 (IBT
มีความรู้ความเข้าใจภาวะเศรษฐกิจตลาดการเงินเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลาย หากมีประสบการณ์การทำงานหรือระบบงานในห้องค้าเงิน หรือ มี CFA (Chartered Financial Analyst) จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียน (ข้อสอบ Aptitude Testและข้อสอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง)ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยผู้สอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02-283-5503