เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน สำนักวิเคราะห์และพัฒนาตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 19 กรกฎาคม 2563)
ความรับผิดชอบหลัก
ติดตามและประเมินความเสี่ยงสภาวะตลาดกองทุนรวมและตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน วิเคราะห์ความเชื่อมโยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทย เพื่อเสนอแนะนโยบายในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินไทย
ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการตลาดการเงินโลกและเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาตลาดการเงินไทย เช่น การพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง การพัฒนาตลาดทุน
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ธปท. เพื่อติดตามภาวะและประเมินความเสี่ยงของตลาดการเงินไทย ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาตลาดการเงินไทย
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน
ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 800 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า IELTS 7.0/ TOEFL 596 (Paper-based),246 (CBT),98 (IBT)
หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดกองทุนรวมและตลาดตราสารหนี้ หรือตลาดการเงินที่จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อประเมินความเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากแนวทางการพัฒนาตลาดการเงินไทยและนโยบายในการดูแลเสถียรภาพ
มีความกระตือรือร้นในการติดตามข่าวสารที่ส่งผลต่อตลาดการเงินและเปิดกว้างในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียน (ข้อสอบ Aptitude Testและข้อสอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง)ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยผู้สอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02-283-5503