เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาการบริหารเงินสำรอง1-2 ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
(ปิดรับสมัคร วันที่ 16 กรกฎาคม 2563)
ความรับผิดชอบหลัก
ดูแลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ตลาดทุน ตลาดทองคำ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอกลยุทธ์การบริหารเงินสำรองทางการ ทั้งในลักษณะ Tactical Asset Allocation และ Strategic Asset Allocation
วางแผนและพัฒนากรอบการวิเคราะห์แนวโน้มผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนตราสารทุน รวมทั้งผลของการลงทุนตราสารทุนต่อภาพรวมของกองทุนเงินสำรอง
พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในฝ่ายงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของฝ่ายงานในการบริหารเงินสำรอง โดยเฉพาะในด้านการวิเคราะห์การลงทุนตราสารทุน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย
อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมและมีประสบการณ์ด้านการบริหารกองทุนตราสารทุนหรือนักวิเคราะห์ตราสารทุน อย่างน้อย 5 ปี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 900 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า (IELTS 7.5, TOEFL iBT 109, TOEFL CBT 267)
โดยหากมี CFA (Chartered Financial Analyst) จะเป็นประโยชน์กับงาน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมหามุมมองเชิงลึกและ ความคิดเห็นจากผู้รู้
สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ รอบคอบ ถี่ถ้วน
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการท างาน และทำงานเป็นทีมได้
การทดสอบ
สอบข้อเขียน (ข้อสอบ Aptitude Testและข้อสอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง) ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2563 โดยผู้สอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ (จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
หมายเหตุ : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น (หลักเจรจาต่อรอง)
ระยะเวลาจ้าง 3 ปี และสามารถต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของส่วนงาน
ธปท. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-283-5524 หรือ 02-283-5503