เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและติดตามการปฏิบัติงาน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม 2558)
ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานตรวจสอบแนว Risk-based ครบทุกขั้นตอนการตรวจสอบ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ใน ธปท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และพิธีปฏิบัติ
ประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทำงาน และส่วนงานเพื่อจัดทำแผนงานตรวจสอบและตรวจติดตามการปฏิบัติงานประจำปี แนวการตรวจสอบ(Audit Program) และรายงานการตรวจสอบ (Audit Report)
วิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการทำงาน ประเมินการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงของงานที่ตรวจสอบแบบ Cross Function เพื่อเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และจัดทำข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ
พัฒนาระบบงานและเครื่องมือในการตรวจสอบและตรวจติดตามการปฏิบัติงานแบบต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับบทบาทธนาคารกลางและทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60, CBT 150 หรือตามที่ระบุไว้ของกลุ่มตำแหน่งงาน โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร​
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป * ทุกสาขาวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรม​​เครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น หรือวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
หากเป็นผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร หรือบริหารธุรกิจ
หากมีใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ อาทิ CIA, CISA, CPA และ CFA จะเป็นประโยชน์ต่องาน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความสามารถในการวิเคราะห์ และมีความคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อสามารถให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการสื่อสาร
มีความสามารถในการเรียนรู้และการปรับตัวสูง สามารถทำงานได้หลากหลาย(Multi-task) เพื่อให้สามารถเรียนรู้และตรวจสอบงานได้หลายด้าน
การทดสอบ
สอบข้อเขียน
สอบด้านจิตวิทยา
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-283-5503 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์