เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย : ระดับผู้บริหารทีม สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
(ปิดรับสมัคร วันที่ 13 กันยายน 2558)
ความรับผิดชอบหลัก
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.)เป็นหน่วยงานหนึ่งในธปท.ที่มีการบริหารงานกึ่งอิสระและ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีหน้าที่วิจัยเชิงลึกและ ให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ ธปท.รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและสังเคราะห์ประเด็นให้แก่สาธารณชน
ควบคุมดูแลการผลิตงานวิจัยของ สศป. และจัดทำงานวิจัยของตนเองที่สนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถประยุกต์ใช้ได้
สนับสนุนการจัดประชุมเชิงวิชาการ อาทิ งานสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี งานสัมมนาร่วมกับองค์กรอื่นๆ
ให้ความเห็น /ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการดำเนินนโยบายต่างๆ หรือประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญ
สร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยกับนักวิจัยภายในและภายนอกประเทศ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย
อายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
สามารถทำงานให้ ธปท. ได้เต็มเวลา
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากงาน และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก
ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือระบบการเงินการธนาคารและประสบการณ์ที่ สศป. ประเมินว่าเป็นประโยชน์และเกี่ยวกับพันธกิจของของ สศป. อย่างน้อย 3 ปี
มีผลงานวิจัยที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกที่มีคุณภาพและความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ ที่ สศป. ประเมินว่าเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สศป. ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้น ได้แก่ (1) ประวัติย่อ (CV) (2) List ผลงานวิจัยที่ผ่านมา (3) หากสามารถส่งตัวอย่างงานวิจัย/งานวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC 700)
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
ทักษะมีวิสัยทัศน์และความเห็นเชิงกลยุทธ์
การวางแผนและการจัดการในการมอบหมายและกระจายงานได้อย่างเหมาะสม
ความคิดเชิงวิเคราะห์
การสื่อสาร โดยคำนึงถึงวิธีการที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์
การทดสอบ
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
ระยะเวลาการจ้าง : ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356-7581 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

website สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.)