เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
รหัสตรวจสอบ/verify code
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > นักบัญชี ทีมบัญชีทุนสำรองเงินตรา ฝ่ายการเงินและการบัญชี
(ปิดรับสมัคร วันที่ 13 กันยายน 2558)
ความรับผิดชอบหลัก
จัดการข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของทุนสำรองเงินตราให้รองรับธุรกรรมบริหารเงินสำรองทางการและตลาดการเงิน ประมวลผลทางบัญชีและจัดทำรายงาน ตลอดจนดำเนินการเพื่อรองรับการเพิ่ม/ถอนธนบัตรออกใช้ และ การรับสินทรัพย์รับบริจาค ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ศึกษา/วิเคราะห์/ปรับปรุงระบบบัญชี กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติทางบัญชีเพื่อรองรับธุรกรรมบริหารเงินสำรองทางการและตลาดการเงิน ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำงบการเงินของทุนสำรองเงินตรา ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
สนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารในการตอบข้อหารือเกี่ยวกับทุนสำรองเงินตราแก่ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ธปท.
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น หากระดับปริญญาตรีสำเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี นาโนเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
มีทักษะ ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (เทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL Paper-based 500/IBT 60/CBT 150)หรือตามที่ระบุไว้ของกลุ่มตำแหน่งงาน โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ ยกเว้น เป็นการรับสมัครตำแหน่งงานที่ส่วนงานเจ้าของตำแหน่งว่าง ประสงค์จะยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Excel และ Powerpoint
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356-7268 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์