อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ย้อนหลัง

 
จากวันที่ ถึงวันที่
ธนาคาร
(ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 4 มกราคม 2548 เป็นต้นไป)