โปรแกรมเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินเข้าบัญชี /
โอนเงินตราต่างประเทศออกจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit)

ผู้จัดการบริการ  ดวงฤดี เหมทานนท์  (0-2356-7411) ศรุตา วัชรอยู่ (0-2283-6116)

จำนวนเงิน และสกุลเงินที่ต้องการโอน

กรุณากรอกจำนวนเงิน

ประเภทธุรกรรม

ประเภทการโอน

ธนาคารที่ใช้บริการ

กรุณาเลือกธนาคาร

ประเภทเจ้าของบัญชี

สกุลเงินของค่าธรรมเนียมที่ต้องการให้แสดง

กรุณาเลือกสกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมการฝากเงินเข้าบัญชี FCD
ธนาคาร ช่องทาง Commission-in-lieu ค่าธรรมเนียมการรับโอน / โอนออก ค่าธรรมเนียมอื่น รวม
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากบัญชี FCD
ธนาคาร ช่องทาง Commission-in-lieu ค่าธรรมเนียมการรับโอน / โอนออก ค่าธรรมเนียมอื่น รวม
เงื่อนไขการแสดงข้อมูล

1. การแปลงค่าเงินจากสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทเพื่อคำนวณค่าธรรมเนียมรวม ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของวันก่อนหน้า

2. อัตราค่าธรรมเนียมของบางธนาคารยังไม่รวมเงื่อนไขดังต่อไปนี้

2.1 ค่าธรรมเนียมของธนาคารในต่างประเทศ (overseas charge) สำหรับกรณีการโอนออกโดยให้ผู้รับปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน

2.2 ค่าธรรมเนียมการดำเนินการของธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกธุรกรรม

3. การแสดงผลจะแสดงเฉพาะการโอนเงินผ่านระบบ SWIFT เท่านั้น (กรณีเลือกการโอนระหว่างธนาคาร และ การโอนระหว่างประเทศ)