BOT LICENSE CHECK ตรวจ License ครบ จบที่เดียว

ชื่อ-นามสกุล / ชื่อบริษัท / เลขที่อ้างอิงหนังสือแสดงผลฯ

BOT License Check คืออะไร ?

ระบบการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น P-Loan, Nano Finance, e-Money โดยผู้ค้นหาสามารถดาวน์โหลดหนังสือแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานได้

  โปรดทราบ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (Money Changer) และตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Money Transfer Agent) อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2356-7799