ผู้จัดการบริการ เสาวณี (0-2356-7258) ขวันรัตน์ (0-2283-5173)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( ม.ค. 2552 - ส.ค. 2557 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 18:50(หน่วย: ล้านบาท)

  ส.ค. 2557 pก.ค. 2557 มิ.ย. 2557 พ.ค. 2557 เม.ย. 2557 มี.ค. 2557
1ธนาคารแห่งประเทศไทย0.0000.0000.0000.0000.0000.000
2สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน0.0000.0000.0000.0000.0000.000
3สถาบันการเงินอื่น0.0000.0000.0000.0000.0000.000
4ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน0.0000.0000.0000.0000.0000.000
5รัฐบาลกลาง0.0000.0000.0000.0000.0000.000
6รัฐบาลท้องถิ่น0.0000.0000.0000.0000.0000.000
7รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน0.0000.0000.0000.0000.0000.000
8ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร0.0000.0000.0000.0000.0000.000
9ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ0.0000.0000.0000.0000.0000.000
10  รวม0.0000.0000.0000.0000.0000.000
ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
3. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
4. นายหน้าค้าหลักทรัพย์
FM_DS_017 สรุปตราสารหนี้คงค้างจำแนกตามกลุ่มผู้ถือ – หุ้นกู้บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมฯ (ข้อมูลเดือน ม.ค.-เม.ย.2552)