ผู้จัดการบริการ คธาฤทธิ์ (0-2283-6880) ภัทรกร (0-2356-7326)

ช่วงเวลา

  ( Q4/2546 - Q1/2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 28 เม.ย. 2566 14:31(หน่วย: ล้านบาท)

  Q1/2566          
  ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินอื่นบริษัทประกันกองทุนรวมContractual Savings Fundsบริษัทและนิติบุคคลบุคคลธรรมดาภาครัฐและสถาบันที่ไม่แสวงหากำไรผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศยอดรวมตราสารหนี้
1พันธบัตรรัฐบาลประเภท Loan Bond455,5771,387,663212,4021,659,69653,1511,800,10944,93910,46838,214902,7296,564,949
2พันธบัตรรัฐบาลประเภท Savings Bond5,02725,31425,3041,9023524111,490498,49658,98951617,337
3ตั๋วเงินคลัง36,64951,04190,26511,391169,78771,85847,7892,51210,07443,911535,276
4ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้0144,933308,99145,50002,2000000501,623
5ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง0358,016273,26429,50006,3000000667,080
6พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ89,631137,789221,246269,1547,289275,4593,6312,9245,4158701,013,407
7พันธบัตรกองทุนฯ ประเภท Loan Bond00000000000
8พันธบัตรกองทุนฯ ประเภท Savings Bond00000000000
9พันธบัตรธปท. ประเภท Loan Bond221,655771,762413,16374,453549,594321,31461,8103,46995,494100,5362,613,251
10พันธบัตรธปท. ประเภท Savings Bond00000000000
11รวมทั้งสิ้น808,5382,876,5171,544,6352,091,596780,1732,477,651159,659517,870208,1861,048,09812,512,922
ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
3. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
4. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
EC_PF_008 ยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ จำแนกตามกลุ่มผู้ถือครอง