ผู้จัดการบริการ พรสวรรค์ (0-2356-7340) วลัยพร (0-2283-5997)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( 2522 - 2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 31 พ.ค. 2566 16:07

  2566 p2565 p2564 p2563 r2562 r2561 r
11. จำนวนประชากร (ล้านคน)....66.0966.1766.1966.5666.41
22.ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (อนุกรมใหม่) 2/      
32.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ (พันล้านบาท)2,848.910,680.310,409.910,256.910,919.310,693.2
4         (% การเปลี่ยนแปลง)....2.61.5-6.12.14.2
5      2.1.1 ภาคเกษตรกรรม (พันล้านบาท)185.0678.6662.6648.0670.4677.0
6         (% การเปลี่ยนแปลง)....2.42.3-3.3-1.06.1
7      2.1.2 นอกภาคเกษตรกรรม (พันล้านบาท)2,683.510,080.69,824.79,676.610,342.410,098.0
8         (% การเปลี่ยนแปลง)....2.61.5-6.42.44.1
9   2.2 ผลิตภัณฑ์รวม ณ ราคาปัจจุบัน (พันล้านบาท)4,531.117,370.216,166.615,661.116,889.216,373.3
10      (% การเปลี่ยนแปลง)....7.43.2-7.33.25.7
11   2.3 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (บาทต่อคน)........223,715.1220,367.6234,700.4225,477.7
123. อัตราเงินเฟ้อ      
13   3.1 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (2562=100)....106.47100.3799.15100.0099.30
14      (% การเปลี่ยนแปลง)....6.081.23-0.850.701.07
15   3.2 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (2562=100) 3/....103.04100.52100.29100.0099.48
16     (% การเปลี่ยนแปลง)....2.510.230.290.520.71
174. ภาคต่างประเทศ      
18   4.1 สินค้าออก (ตามนิยามดุลการชำระเงิน) (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....285.4270.6227.0242.7251.1
19      (% การเปลี่ยนแปลง)....5.519.2-6.5-3.37.5
20   4.2 สินค้าเข้า (ตามนิยามดุลการชำระเงิน) (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....274.6238.2186.6216.0228.7
21      (% การเปลี่ยนแปลง)....15.327.7-13.6-5.613.7
22   4.3 ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....10.832.440.426.722.4
23   4.4 ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....-17.2-10.620.938.328.5
24      (%ของผลิตภัณฑ์รวม)....-3.5-2.14.27.05.6
25   4.5 เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....2.2-6.0-11.7-14.8-12.3
26      4.5.1 ธนาคารกลาง....0.05.7-1.4-1.3-1.7
27      4.5.2 รัฐบาล....-0.603.80-3.80-0.503.70
28      4.5.3 สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน (นอกจากธนาคารกลาง) 4/....-15.803.70-2.40-2.60-5.90
29      4.5.4 ภาคอื่น ๆ....18.70-19.20-4.10-10.40-8.50
30   4.6 ดุลการชำระเงิน (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....-10.2-7.118.413.67.3
31   4.7 เงินสำรองทางการ (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....216.6246.0258.1224.3205.6
32   4.8 ภาระเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....-29.2-33.2-28.3-34.7-33.7
33   4.9 หนี้ต่างประเทศคงค้างทั้งสิ้น (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....199.8196.3190.7171.9163.1
34      - หนี้ทางการ 5/....50.151.347.745.743.8
35   4.10 อัตราส่วนภาระหนี้ต่างประเทศ (%)....6.86.17.56.76.2
36      ภาระหนี้ทางการ (รวมธปท. ตั้งแต่ปี 2540)....1.21.11.21.71.0
375. การคลัง (ตามปีงบประมาณ)      
38   5.1 ดุลเงินสด (พันล้านบาท)-508.2-953.2-1,458.4-973.4-310.0-396.1
39      (% ของผลิตภัณฑ์รวม)-3.0-5.6-9.1-6.1-1.8-2.5
40   5.2 ยอดหนี้คงค้างภาครัฐ (พันล้านบาท) 6/10,724.810,373.99,337.57,848.26,901.86,781.0
41      หนี้ในประเทศ10,549.610,196.99,169.27,708.86,684.46,519.0
426. การเงิน 7/      
43   6.1 ปริมาณเงินความหมายแคบ (พันล้านบาท)3,088.82,973.82,883.72,529.82,214.42,095.2
44     (% การเปลี่ยนแปลง)5.83.114.014.25.72.8
45   6.2 ปริมาณเงินความหมายกว้าง (พันล้านบาท)25,223.324,994.224,061.622,958.420,841.020,109.6
46      (% การเปลี่ยนแปลง)2.43.94.810.23.64.7
47   6.3 สิทธเรียกร้องในประเทศ : รวมเงินลงทุน (% การเปลี่ยนแปลง)3.74.29.47.52.74.8
48      สิทธิเรียกร้องจากภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร (% การเปลี่ยนแปลง) 8/1.52.44.54.52.45.8
49   6.4 เงินรับฝากของสถาบันรับฝากเงินอื่น (% การเปลี่ยนแปลง) 9/2.84.54.59.93.94.7
50   6.5 อัตราดอกเบี้ย (ณ สิ้นปี) 10/      
51      6.5.1 ลูกค้าชั้นดี MLR : ต่ำสุด6.285.335.255.256.006.03
52                ลูกค้าชั้นดี MLR : สูงสุด6.615.675.585.586.356.60
53      6.5.2 เงินฝากประจำ (1 ปี) : ต่ำสุด1.070.480.400.451.051.30
54                เงินฝากประจำ (1 ปี) : สูงสุด1.180.620.500.501.551.50
557. อัตราแลกเปลี่ยน 11/      
56      (อัตราอ้างอิง) เฉลี่ย (บาท : 1 ดอลลาร์ สรอ.)34.0035.0731.9831.3031.0532.31
578. เครื่องชี้ภาคครัวเรือน 12/      
58      เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP....86.990.289.679.978.4
หมายเหตุ:
1/ ข้อมูลของปีล่าสุดเป็นยอดสะสม ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง เดือนปัจจุบัน และตัวเลข % การเปลี่ยนแปลง เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบระยะเดียวกันปีก่อน โดยในแต่ละหัวข้อมีความล่าช้า (lag) ของข้อมูลแตกต่างกัน ดังนี้
ข้อ 1 เป็นข้อมูล lag 1 ปี
ข้อ 2 เป็นข้อมูลรายปี lag 10 เดือน
ข้อ 3 เป็นข้อมูลสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ ม.ค. - เดือนล่าสุด lag 1 เดือน
ข้อ 4.1-4.4 ,4.5.1-4.5.3, 4.6-4.9 ,5.1 และ 6 เป็นข้อมูล lag 1 เดือน
ข้อ 4.5 และ 4.5.4 เป็นข้อมูล lag 1 ไตรมาส
ข้อ 4.10 เป็นข้อมูล lag 1 ไตรมาส
ข้อ 7 เป็นข้อมูลเฉลี่ยตั้งแต่ ม.ค. - เดือนปัจจุบัน lag 1 เดือน
ข้อ 8 ข้อมูลของปีล่าสุดเป็นข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสก่อนล่าสุด lag 1 ไตรมาส
2/ สศช. ได้ปรับปรุงการประมวลผลรายได้ประชาชาติของประเทศไทยอนุกรมใหม่ และเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณเป็นแบบปริมาณลูกโซ่ โดยอนุกรมใหม่เริ่มตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป
3/ ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน
4/ รวมธนาคารพาณิชย์และกิจการวิเทศธนกิจ
5/ รวมหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
6/ ไม่รวมหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยและหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
7/ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นการจัดทำข้อมูลการเงินตามคู่มือ MFSM 2000
8/ ตั้งแต่ปี 2554 เปลี่ยนขอบเขตข้อมูลจาก ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ) ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร และสถาบันการเงินอื่น เป็น ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ) และภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร
9/ ไม่รวมเงินรับฝากระหว่างสถาบันรับฝากเงิน
10/ ข้อมูลจาก 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
11/ ตั้งแต่ กรกฎาคม 2540 ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยระหว่างธนาคาร
12/ เครื่องชี้สินเชื่อภาคครัวเรือนจากสถาบันการเงินต่อ GDP คำนวณจากยอดคงค้างสินเชื่อภาคครัวเรือน(เงินให้กู้จากสถาบันรับฝากเงินและสถาบันการเงินอื่น) หารด้วย ผลรวม QGDP 4 ไตรมาสย้อนหลัง เริ่มต้นที่ ไตรมาส 1 ปี 2550
EC_EI_027 เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคของไทย 1/