ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถิติการเงิน (0-2283-5125, 0-2283-5622)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( Q1/2555 - Q1/2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 07 ก.ค. 2566 18:41(หน่วย: ล้านบาท)

  Q1/2566 pQ4/2565 Q3/2565 Q2/2565 Q1/2565 Q4/2564
1เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล12,140,71712,086,60211,919,14711,796,67111,686,37411,655,514
2   เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์5,352,5055,312,4355,228,5095,158,1595,096,2165,052,796
3   ซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์1,809,3361,809,4631,805,9891,810,0481,813,7381,814,430
4   เพื่อการศึกษา696,449697,101695,956701,727710,253712,523
5   อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่น4,282,4274,267,6044,188,6934,126,7374,066,1674,075,766
6      of which บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธปท.1,233,9271,245,3001,170,1861,127,0251,076,8171,090,052
7เพื่อประกอบอาชีพ2,897,5682,889,1322,885,4352,869,7912,872,2932,828,729
8อื่นๆ 2/922,015896,382866,338851,862845,855832,576
9รวม15,960,30115,872,11615,670,91915,518,32515,404,52215,316,819
10เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP (%) 3/90.691.491.592.893.894.7
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในลูกหนี้ที่สถาบันการเงินให้แก่ครัวเรือน (บุคคลธรรมดา)
2/ ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืมที่ไม่สามารถจำแนกวัตถุประสงค์ได้
3/ เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP หรือหนี้ครัวเรือนต่อ GDP คำนวณจากเงินที่ภาคครัวเรือนกู้ยืม หารด้วยผลรวมของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี (QGDP) 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยเริ่มนับจากไตรมาสที่อ้างถึง
EC_MB_040_S2 เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงค์ 1/