ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถิติการเงิน (0-2283-5125, 0-2283-5622)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( Q1/2555 - Q3/2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 28 ธ.ค. 2566 14:34(หน่วย: ล้านบาท)

  Q3/2566 pQ2/2566 rQ1/2566 rQ4/2565 rQ3/2565 Q2/2565
1เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล12,381,57612,282,68412,144,50612,087,86811,922,21811,799,276
2   เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์5,474,0595,410,5325,352,7895,313,6985,230,8965,160,216
3   ซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์1,809,6851,827,8801,809,1171,809,3641,806,0081,810,062
4   เพื่อการศึกษา681,683686,498694,432695,773695,381701,199
5   อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่น4,416,1494,357,7734,288,1674,269,0334,189,9334,127,799
6      of which บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธปท.1,292,9531,262,3031,222,8251,230,7961,172,0261,128,408
7เพื่อประกอบอาชีพ2,888,4252,881,0902,893,5682,885,4552,882,3102,867,123
8อื่นๆ 2/929,537924,201921,523909,320871,417850,556
9รวม16,199,53816,087,97515,959,59815,882,64215,675,94415,516,955
10เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP (%) 3/90.990.890.791.491.592.8
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในลูกหนี้ที่สถาบันการเงินให้แก่ครัวเรือน (บุคคลธรรมดา)
2/ ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืมที่ไม่สามารถจำแนกวัตถุประสงค์ได้
3/ เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP หรือหนี้ครัวเรือนต่อ GDP คำนวณจากเงินที่ภาคครัวเรือนกู้ยืม หารด้วยผลรวมของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี (QGDP) 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยเริ่มนับจากไตรมาสที่อ้างถึง
EC_MB_040_S2 เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงค์ 1/