ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถิติการเงิน (0-2283-5125, 0-2283-5622)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( Q1/2555 - Q4/2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มี.ค. 2567 14:31(หน่วย: ล้านบาท)

  Q4/2566 pQ3/2566 rQ2/2566 rQ1/2566 rQ4/2565 rQ3/2565 r
1เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล12,528,98112,385,70912,284,38812,145,81812,088,80511,922,770
2   เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์5,541,2675,473,0045,409,7115,352,2345,313,4255,230,893
3   ซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์1,797,9551,809,6041,827,8181,809,0761,809,3431,806,011
4   เพื่อการศึกษา685,721681,248686,057694,128695,617695,388
5   อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่น4,504,0374,421,8534,360,8024,290,3804,270,4194,190,478
6      of which บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธปท.1,348,1531,292,9531,262,3031,222,8251,230,7961,172,026
7เพื่อประกอบอาชีพ2,911,8022,909,6232,890,7342,901,8172,892,3242,887,814
8อื่นๆ 2/919,995922,114926,577923,455910,811872,473
9รวม16,360,77816,217,44616,101,69915,971,09015,891,93915,683,057
10เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP (%) 3/91.391.090.890.791.491.5
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในลูกหนี้ที่สถาบันการเงินให้แก่ครัวเรือน (บุคคลธรรมดา)
2/ ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืมที่ไม่สามารถจำแนกวัตถุประสงค์ได้
3/ เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP หรือหนี้ครัวเรือนต่อ GDP คำนวณจากเงินที่ภาคครัวเรือนกู้ยืม หารด้วยผลรวมของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี (QGDP) 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยเริ่มนับจากไตรมาสที่อ้างถึง
EC_MB_040_S2 เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงค์ 1/