ผู้จัดการบริการ ฐิติรัตน์ (0-2356-7419) นจรี (0-2283-5946)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( 08/01/2542 - 19/05/2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 26 พ.ค. 2566 14:30

  19/05/2566 12/05/2566 05/05/2566 28/04/2566 21/04/2566 14/04/2566
1   (ล้านดอลลาร์ สรอ.)      
2ทองคำ15,525.2615,788.0815,829.7815,620.2915,567.0415,732.23
3สิทธิพิเศษถอนเงิน5,473.045,480.935,519.945,513.635,512.055,516.55
4สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศและเงินให้กู้แก่กองทุนฯ1,280.081,284.471,293.611,292.131,291.751,292.00
5สินทรัพย์ต่างประเทศ200,312.08202,139.65203,569.18201,019.52200,577.57201,783.16
6   เงินสำรองระหว่างประเทศรวม (Gross International Reserves)222,590.46224,693.13226,212.51223,445.57222,948.41224,323.94
7ฐานะล่วงหน้าสุทธิ28,055.0028,350.0027,835.0028,645.0028,580.0028,270.00
8   เงินสำรองระหว่างประเทศสุทธิ (Net International Reserves)250,645.46253,043.13254,047.51252,090.57251,528.41252,593.94
9   (ล้านบาท) 3/      
10ทองคำ535,078.21535,515.78538,940.80533,167.52534,914.67538,718.73
11สิทธิพิเศษถอนเงิน188,628.31185,907.58187,931.75188,196.65189,405.03188,903.22
12สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศและเงินให้กู้แก่กองทุนฯ44,118.1143,567.8244,042.1244,104.1444,387.2644,241.86
13สินทรัพย์ต่างประเทศ6,903,755.486,856,375.206,930,716.516,861,399.466,892,246.196,909,660.73
14   เงินสำรองระหว่างประเทศรวม (Gross International Reserves)7,671,580.117,621,366.387,701,631.187,626,867.777,660,953.157,681,524.54
15ฐานะล่วงหน้าสุทธิ966,915.58961,603.65947,670.41977,739.79982,065.96968,049.61
16   เงินสำรองระหว่างประเทศสุทธิ (Net International Reserves)8,638,495.698,582,970.038,649,301.598,604,607.568,643,019.118,649,574.15
17อัตราแลกเปลี่ยน (ณ สิ้นงวด) 4/34.465033.919034.046034.133034.362034.2430
หมายเหตุ:
1/ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 26 พฤษภาคม 2543 เป็นต้นไป ทุกรายการปรับมูลค่าตามราคาตลาด
2/ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป มูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศ ได้นับรวมสกุลเงินตามนิยาม SDR ใหม่ ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/19/35/Review-of-the-Special-Drawing-Right-SDR-Currency-Basket )
3/ ข้อมูลเทียบเท่าบาท คำนวณจากมูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์ สรอ.ที่แสดงเป็นหลักหน่วย แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน reference rate ณ วันสิ้นงวด
4/ ข้อมูลทั้งรายสัปดาห์ และรายเดือนตั้งแต่ 1 ม.ค. 2542 - 25 ธ.ค. 2552  ใช้อัตราแลกเปลี่ยน counter mid-rate แปลงค่าจากมูลค่า เทียบเท่าดอลลาร์สรอ.เป็นเทียบเท่าบาท สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2552 เป็นต้นไป ใช้ reference rate ในการแปลงค่า
EC_XT_031 เงินสำรองระหว่างประเทศ (รายสัปดาห์) 1/ 2/