ผู้จัดการบริการ ส่วนสถิติภาคต่างประเทศ (0-2283-5165, 0-2283-5946)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( 08/01/2542 - 01/12/2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 08 ธ.ค. 2566 14:30

  01/12/2566 24/11/2566 17/11/2566 10/11/2566 03/11/2566 27/10/2566
1   (ล้านดอลลาร์ สรอ.)      
2ทองคำ16,258.7515,717.7415,545.5215,205.3115,640.8415,754.70
3สิทธิพิเศษถอนเงิน5,483.415,481.655,466.085,399.125,415.765,380.06
4สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศและเงินให้กู้แก่กองทุนฯ1,177.961,177.581,187.421,175.721,179.341,224.02
5สินทรัพย์ต่างประเทศ197,437.31195,292.76194,569.43190,975.83191,872.89188,857.87
6   เงินสำรองระหว่างประเทศรวม (Gross International Reserves)220,357.43217,669.73216,768.45212,755.98214,108.83211,216.65
7ฐานะล่วงหน้าสุทธิ30,055.0030,350.0030,450.0030,710.0030,390.0030,050.00
8   เงินสำรองระหว่างประเทศสุทธิ (Net International Reserves)250,412.43248,019.73247,218.45243,465.98244,498.83241,266.65
9   (ล้านบาท) 3/      
10ทองคำ573,381.13557,162.40547,279.95544,426.03559,988.87570,824.32
11สิทธิพิเศษถอนเงิน193,378.10194,313.64192,433.51193,315.65193,900.33194,930.24
12สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศและเงินให้กู้แก่กองทุนฯ41,542.0941,742.9941,803.2042,096.7642,224.0144,348.57
13สินทรัพย์ต่างประเทศ6,962,823.896,922,737.746,849,816.676,837,889.306,869,625.306,842,698.49
14   เงินสำรองระหว่างประเทศรวม (Gross International Reserves)7,771,125.217,715,956.777,631,333.337,617,727.747,665,738.517,652,801.62
15ฐานะล่วงหน้าสุทธิ1,059,919.631,075,846.801,071,992.251,099,571.551,088,053.171,088,771.60
16   เงินสำรองระหว่างประเทศสุทธิ (Net International Reserves)8,831,044.848,791,803.578,703,325.588,717,299.298,753,791.688,741,573.22
17อัตราแลกเปลี่ยน (ณ สิ้นงวด) 4/35.266035.448035.205035.805035.803036.2320
หมายเหตุ:
1/ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 26 พฤษภาคม 2543 เป็นต้นไป ทุกรายการปรับมูลค่าตามราคาตลาด
2/ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป มูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศ ได้นับรวมสกุลเงินตามนิยาม SDR ใหม่ ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/19/35/Review-of-the-Special-Drawing-Right-SDR-Currency-Basket )
3/ ข้อมูลเทียบเท่าบาท คำนวณจากมูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์ สรอ.ที่แสดงเป็นหลักหน่วย แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน reference rate ณ วันสิ้นงวด
4/ ข้อมูลทั้งรายสัปดาห์ และรายเดือนตั้งแต่ 1 ม.ค. 2542 - 25 ธ.ค. 2552  ใช้อัตราแลกเปลี่ยน counter mid-rate แปลงค่าจากมูลค่า เทียบเท่าดอลลาร์สรอ.เป็นเทียบเท่าบาท สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2552 เป็นต้นไป ใช้ reference rate ในการแปลงค่า
EC_XT_031 เงินสำรองระหว่างประเทศ (รายสัปดาห์) 1/ 2/