ผู้จัดการบริการ ส่วนสถิติภาคต่างประเทศ (0-2283-5165, 0-2283-5946)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( 08/01/2542 - 10/05/2567 )

ปรับปรุงล่าสุด : 17 พ.ค. 2567 14:30

  10/05/2567 03/05/2567 26/04/2567 19/04/2567 12/04/2567 05/04/2567
1   (ล้านดอลลาร์ สรอ.)      
2ทองคำ 3/17,799.9117,357.3217,629.8318,035.0017,674.2117,567.88
3สิทธิพิเศษถอนเงิน5,443.705,447.915,423.205,422.245,426.345,466.76
4สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศและเงินให้กู้แก่กองทุนฯ1,125.631,158.211,202.411,202.191,203.111,212.07
5สินทรัพย์ต่างประเทศ199,730.56199,504.17197,256.49196,669.91197,756.24199,439.97
6   เงินสำรองระหว่างประเทศรวม (Gross International Reserves)224,099.80223,467.61221,511.93221,329.34222,059.90223,686.68
7ฐานะล่วงหน้าสุทธิ28,000.0028,025.0028,225.0028,485.0028,925.0029,390.00
8   เงินสำรองระหว่างประเทศสุทธิ (Net International Reserves)252,099.80251,492.61249,736.93249,814.34250,984.90253,076.68
9   (ล้านบาท) 4/      
10ทองคำ 3/653,683.94638,957.83652,286.16664,932.55647,441.58646,006.26
11สิทธิพิเศษถอนเงิน199,914.32200,548.42200,652.87199,912.38198,777.81201,023.70
12สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศและเงินให้กู้แก่กองทุนฯ41,337.4842,636.1544,487.8744,323.6944,072.1444,570.09
13สินทรัพย์ต่างประเทศ7,334,905.257,344,147.087,298,292.947,251,022.817,244,206.737,333,806.58
14   เงินสำรองระหว่างประเทศรวม (Gross International Reserves)8,229,840.998,226,289.488,195,719.848,160,191.438,134,498.268,225,406.63
15ฐานะล่วงหน้าสุทธิ1,028,272.001,031,656.301,044,296.781,050,213.471,059,580.601,080,729.08
16   เงินสำรองระหว่างประเทศสุทธิ (Net International Reserves)9,258,112.999,257,945.789,240,016.629,210,404.909,194,078.869,306,135.71
17อัตราแลกเปลี่ยน (ณ สิ้นงวด) 5/36.724036.812036.999036.869036.632036.7720
หมายเหตุ:
1/ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 26 พฤษภาคม 2543 เป็นต้นไป ทุกรายการปรับมูลค่าตามราคาตลาด
2/ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป มูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศ ได้นับรวมสกุลเงินตามนิยาม SDR ใหม่ ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/19/35/Review-of-the-Special-Drawing-Right-SDR-Currency-Basket )
3/ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 ธปท. ปรับการรายงานทองคำที่นับเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศให้รวมเฉพาะทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่ 99.50% ขึ้นไป ตามนิยามของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามการปรับการรายงานนี้ไม่กระทบต่อปริมาณทองคำที่ ธปท. ถือครองเป็นสินทรัพย์ต่างประเทศ และงบการเงินของ ธปท.
4/ ข้อมูลเทียบเท่าบาท คำนวณจากมูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์ สรอ.ที่แสดงเป็นหลักหน่วย แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน reference rate ณ วันสิ้นงวด
5/ ข้อมูลทั้งรายสัปดาห์ และรายเดือนตั้งแต่ 1 ม.ค. 2542 - 25 ธ.ค. 2552  ใช้อัตราแลกเปลี่ยน counter mid-rate แปลงค่าจากมูลค่า เทียบเท่าดอลลาร์สรอ.เป็นเทียบเท่าบาท สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2552 เป็นต้นไป ใช้ reference rate ในการแปลงค่า
EC_XT_031 เงินสำรองระหว่างประเทศ (รายสัปดาห์) 1/ 2/