ผู้จัดการบริการ คธาฤทธิ์ (0-2283-6880) ภัทรกร (0-2356-7326)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( ม.ค. 2560 - เม.ย. 2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 31 พ.ค. 2566 14:31(หน่วย: ล้านบาท)

  เม.ย. 2566 pมี.ค. 2566 pก.พ. 2566 pม.ค. 2566 pธ.ค. 2565 pพ.ย. 2565 p
1ผู้ถือครองที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ 1/8,459,4458,361,8278,317,0668,244,4828,183,0158,119,941
2       ธนาคารแห่งประเทศไทย442,719442,719444,400436,872426,372455,922
3       สถาบันรับฝากเงินอื่น2,815,6192,756,0602,763,5952,750,7662,716,2492,683,238
4       สถาบันการเงินอื่น3,322,2373,286,5373,234,6483,194,1693,196,1643,177,600
5       รัฐบาลกลาง1,238,3721,231,7621,234,3291,223,5981,209,9051,202,866
6       รัฐบาลท้องถิ่น23633633633633627
7       ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน94,31898,10393,57492,08885,44785,515
8       รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน1,0052055550
9       ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร545,151545,808545,882546,352548,239514,172
10ผู้ถือครองที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ 1/1,109,9401,117,1471,100,3391,140,1261,124,8191,122,607
11       หนี้รัฐบาลที่ออกจำหน่ายภายในประเทศ974,943980,532962,7211,009,600984,078981,112
12       หนี้รัฐบาลที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศ134,997136,615137,618130,526140,742141,494
13หนี้รัฐบาล9,569,3859,478,9749,417,4069,384,6089,307,8349,242,548
ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
3. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
4. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ รวมพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน และหนี้รัฐบาลอื่นๆ
EC_PF_014 ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลจำแนกตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง