ผู้จัดการบริการ คธาฤทธิ์ (0-2283-6880) ภัทรกร (0-2356-7326)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( ม.ค. 2552 - เม.ย. 2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 31 พ.ค. 2566 14:31(หน่วย: ล้านบาท)

  เม.ย. 2566 pมี.ค. 2566 pก.พ. 2566 pม.ค. 2566 pธ.ค. 2565 pพ.ย. 2565 p
1เงินสดรับจากการดำเนินงาน 1/202,142177,237147,724193,659220,512213,741
2เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 2/192,610212,295220,129199,246240,536181,602
3กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน9,532-35,058-72,405-5,587-20,02432,139
4กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน33,07252,64935,52532,64739,78339,194
5   การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน33,07252,64935,52532,64739,78339,194
6   การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน000000
7ดุลเงินในงบประมาณ 3/-23,540-87,707-107,930-38,234-59,807-7,055
8ดุลเงินนอกงบประมาณ129,12336,63910,141-45,21769,842-86,774
9ดุลเงินสด 4/105,583-51,068-97,789-83,45110,035-93,830
10การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด000000
11   จำแนกตามประเภทตราสาร      
12      เงินลงทุนในตราสารหนี้000000
13      เงินให้กู้ยืม000000
14      เงินลงทุนในตราสารทุน000000
15      การสำรองในส่วนของการประกันภัย000000
16      อนุพันธ์ทางการเงิน000000
17   จำแนกตามแหล่งผู้ถือ      
18      ในประเทศ000000
19      ต่างประเทศ000000
20      ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน000000
21การก่อหนี้สุทธิ-67,4728,000-3,88849,65465,78614,442
22   จำแนกตามประเภทตราสาร      
23      ตราสารหนี้-67,14428,000-3,40071,00079,23628,642
24      เงินกู้ยืม-328-20,000-488-21,346-13,449-14,200
25      ส่วนของผู้ถือหุ้น000000
26      การสำรองในส่วนของการประกันภัย000000
27      อนุพันธ์ทางการเงิน000000
28      บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น000000
29   จำแนกตามแหล่งผู้ถือ      
30      ในประเทศ-67,1448,000-3,40051,00066,28714,442
31      ต่างประเทศ 5/-3280-488-1,346-5000
32กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน-67,4728,000-3,88849,65465,78614,442
33การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด38,111-43,068-101,677-33,79775,821-79,387
ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
3/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
4/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
5/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ
EC_PF_009_S2 งบกระแสเงินสดรัฐบาล