ผู้จัดการบริการ อริศรา (0-2283-5196) สมบูรณ์ (0-2283-5145)

ช่วงเวลา

  ( ม.ค. 2549 - ม.ค. 2562 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มิ.ย. 2563 11:49

  ม.ค. 2562 p     
  กรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคใต้รวม
1กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3153671691681411,160
2กรุงไทย จำกัด (มหาชน)2593172131681631,120
3กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)265320141125107958
4ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)3323791421111371,101
5กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)204243986790702
6ทหารไทย จำกัด (มหาชน)149139434343417
7นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 1/n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.
8ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 2/834010910152
9สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 3/100001
10ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)412349885
11ธนชาต จำกัด (มหาชน)187172434368513
12ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)271863761
13เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)291966666
14ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 4/9541322
15แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 5/4738171115128
16ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 6/3579363029209
17 เอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 7/ 8/n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.
18เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 9/ 10/230005
19จีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 11/ 12/n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.
20แห่งประเทศจีน(ไทย) จำกัด (มหาชน) 13/232119
21เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 14/100001
22ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) 15/100001
23สาขาธนาคารต่างประเทศ14400018
24รวม2,0032,1699347958286,729
ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ธ.นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ควบรวมกิจการกับ ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน) เมื่อ 1 ตุลาคม 2554
2/ ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจาก ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อ 2 พฤษภาคม 2549 และ ธ.ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจาก ธ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2548
3/ ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจาก ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน จำกัด (มหาชน) เมื่อ 1 ตุลาคม 2548
4/ ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจาก ธ.สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) เมื่อ 8 กรกฏาคม 2553
5/ ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนสถานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ เมื่อ 19 ธันวาคม 2554
6/ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
7/ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
8/ ธนาคาร เอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2552
9/ ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
10/ ธ.เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจาก ธ.สากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน จำกัด (มหาชน) เมื่อ 21 สิงหาคม 2549
11/ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
12/ ธนาคาร จี อี มันนี่ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2550
13/ ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนสถานะจากสาขาของธนาคารต่างประเทศ เป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ เมื่อ 26 สิงหาคม 2557
14/ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการ เมื่อ 29 มิถุนายน 2558
15/ ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการ เมื่อ 28 ตุลาคม 2558
FI_CB_060_S2 สรุปจำนวนรวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ