ผู้จัดการบริการ อริศรา (0-2283-5196) จันทนา (0-2356-7406)

ช่วงเวลา

  ( Q1/2554 - Q4/2559 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มิ.ย. 2563 10:25(หน่วย: ล้านบาท)

  Q4/2559 r   
  ธนาคารขนาดใหญ่ 3/ธนาคารขนาดกลาง 4/ธนาคารขนาดเล็ก 5/เฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ไทย
1จำนวนธนาคาร (แห่ง)43714
2อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ    
3คุณภาพสินทรัพย์และเงินกองทุน (%)    
4    เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง17.6816.3518.2017.44
5    เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง14.5512.3915.0214.13
6    รายการนอกงบดุลต่อสินทรัพย์122.22117.04304.68141.57
7    เงินให้สินเชื่อแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อเงินให้สินเชื่อ1.886.352.722.98
8    สินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPL) ต่อเงินให้สินเชื่อ3.262.023.423.00
9    สำรองที่กันไว้แล้วต่อสำรองที่พึงกัน158.87141.83167.68156.80
10    สินทรัพย์จัดชั้นด้อยคุณภาพต่อสินทรัพย์บวกค่าเผื่อฯ2.751.902.982.59
11    เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (L/D Ratio)104.50117.05120.12108.66
12    อัตราส่วนสภาพคล่องตามกฎหมาย, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 6/198.09134.31120.52173.17
13ความสามารถในการทำกำไร (%)    
14    รายได้ดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ต่อปี)4.103.984.654.14
15    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ต่อปี)1.321.431.641.38
16    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (ต่อปี) (NIM)2.942.733.202.92
17    รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ต่อปี)1.831.431.301.68
18    ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ต่อปี)2.102.082.262.12
19    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ต่อปี)2.521.912.062.33
20    กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ต่อปี) (ROA)1.301.040.891.20
21    รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม30.8326.4721.8828.91
22    กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนต่อรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย2.822.858.673.33
23    กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศต่อรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย14.7412.0315.0414.26
24    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย70.4357.2755.0266.62
25    ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย40.6946.0750.7643.07
26    ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ75.3981.4674.9476.57
27ประสิทธิภาพในการดำเนินการ (ล้านบาท)    
28    สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยต่อจำนวนสาขา2,234.222,014.763,286.812,262.90
29    สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยต่อจำนวนพนักงาน109.8295.43100.83105.27
30    กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อจำนวนพนักงาน (ต่อปี)1.430.990.901.26
31    กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อจำนวนสาขา (ต่อปี)29.0620.8929.2527.07
32    ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อจำนวนพนักงาน (ต่อปี)0.940.921.160.96
หมายเหตุ:
1/ ได้มีการปรับการจัดกลุ่ม Peer ธนาคารไทยใหม่ ตั้งแต่งวดธันวาคม 2550 เป็นต้นไป
2/ ธนาคารพาณิชย์ไทย : ไม่รวมธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยและธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
3/ ธนาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้วยธนาคารที่มีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของสินทรัพย์รวม ธพ.ไทยทั้งระบบ
4/ ธนาคารขนาดกลาง ประกอบด้วยธนาคารที่มีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ 3 แต่ไม่ถึงร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม ธพ.ไทยทั้งระบบ
5/ ธนาคารขนาดเล็ก ประกอบด้วยธนาคารที่มีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมต่ำกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม ธพ.ไทยทั้งระบบ
6/ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับเกณฑ์ให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอกับประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน (ทดแทนเกณฑ์ Reserve Requirement 6%)  โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
FI_RT_004_S2 อัตราส่วนสำคัญของธนาคารพาณิชย์ไทยเฉลี่ย (Peer Group) 1/ 2/