ผู้จัดการบริการ เสาวณี (0-2356-7258) ชวันรัตน์ (0-2283-5173)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( ม.ค. 2552 - เม.ย. 2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 19 พ.ค. 2566 08:00(หน่วย: ล้านบาท)

  เม.ย. 2566 pมี.ค. 2566 ก.พ. 2566 ม.ค. 2566 ธ.ค. 2565 พ.ย. 2565
1ธนาคารแห่งประเทศไทย791,995.021823,697.941783,215.111784,913.850776,426.868807,028.386
2สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน3,083,194.4552,937,987.7073,066,739.3443,018,480.5413,014,638.5653,032,749.090
3สถาบันการเงินอื่น4,052,892.1334,004,674.9223,934,858.8883,889,159.5383,876,468.6333,829,170.457
4ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน162,972.354156,848.252146,998.487140,996.788131,448.773127,419.200
5รัฐบาลกลาง1,432,227.7621,402,107.9591,396,370.0171,402,602.4621,347,370.2131,364,284.524
6รัฐบาลท้องถิ่น23.432633.432633.432633.432633.432627.432
7รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน2,831.0001,355.000505.0005.0005.0000.000
8ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร559,451.740554,169.125554,370.977554,629.698556,683.748521,509.863
9ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ1,014,403.4351,047,267.9931,034,119.0761,105,936.0241,059,176.1001,032,480.876
10  รวม11,099,991.33210,928,742.33210,917,810.33210,897,357.33210,762,851.33210,715,269.828
ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
3. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
4. นายหน้าค้าหลักทรัพย์
หมายเหตุ:
1/ ข้อมูลสรุปตราสารหนี้คงค้างจำแนกตามกลุ่มผู้ถือ – ทุกประเภทตราสารหนี้ที่ ธปท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ,
พันธบัตร ธปท., พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน, ตั๋วเงินคลัง, ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และหุ้นกู้บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย โดยหุ้นกู้ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธปท.ได้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนจนถึงข้อมูลงวดเมษายน 2552 เท่านั้น
FM_DS_010 ยอดคงค้างตราสารหนี้ทุกประเภทจำแนกตามกลุ่มผู้ถือ 1/