ผู้จัดการบริการ คธาฤทธิ์ (0-2283-6880) ภัทรกร (0-2356-7326)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( มี.ค. 2543 - ก.ย. 2564 )

ปรับปรุงล่าสุด : 29 ต.ค. 2564 14:31(หน่วย: ล้านบาท)

  ก.ย. 2564 pส.ค. 2564 pก.ค. 2564 pมิ.ย. 2564 pพ.ค. 2564 pเม.ย. 2564 p
1หนี้รัฐบาล8,098,7957,926,4787,728,7327,635,5537,504,3517,422,206
2   พันธบัตรรัฐบาล6,143,4566,063,4565,976,0565,945,2835,886,9085,845,157
3        ระยะสั้น (1 ปี)278,278278,278278,278370,504252,186258,756
4        ระยะปานกลาง (มากกว่า1-5 ปี)1,936,7781,906,7781,876,7781,757,7761,851,7191,817,029
5        ระยะยาว (มากกว่า 5 ปีขึ้นไป)3,928,4013,878,4013,821,0013,817,0023,783,0023,769,373
6   ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1/1,131,8021,055,070959,415910,253836,989799,174
7        ระยะสั้น (1 ปี) 2/1,4631,4871,8346,04131,57665,878
8        ระยะปานกลาง (มากกว่า1-5 ปี)1,046,339969,583873,581820,212721,412649,296
9        ระยะยาว (มากกว่า 5 ปีขึ้นไป)84,00084,00084,00084,00084,00084,000
10   ตั๋วเงินคลัง 3/540,000540,000540,000540,000540,000540,000
11   อื่น ๆ 4/283,536267,952253,260240,018240,455237,875
12หนี้รัฐวิสาหกิจ1,129,6521,124,2251,119,7071,114,9811,098,1191,105,409
13   พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ942,822929,972926,972921,072898,452895,312
14        ระยะสั้น (1 ปี)130,534118,537113,337117,637115,367116,527
15        ระยะปานกลาง (มากกว่า1-5 ปี)365,710374,907384,007382,507374,807460,817
16        ระยะยาว (มากกว่า 5 ปีขึ้นไป)446,578436,528429,628420,928408,279317,969
17   ตั๋วสัญญาใช้เงิน 5/7,3207,0706,8706,7806,7806,780
18        ระยะสั้น (1 ปี)7,3207,0706,8706,7806,7806,780
19        ระยะปานกลาง (มากกว่า1-5 ปี)000000
20        ระยะยาว (มากกว่า 5 ปีขึ้นไป)000000
21   อื่น ๆ 5/179,510187,183185,865187,129192,887203,317
22        ระยะสั้น (1 ปี)60,74568,86567,29043,38942,72555,465
23        ระยะปานกลาง (มากกว่า1-5 ปี)106,610106,079106,304131,416137,805135,463
24        ระยะยาว (มากกว่า 5 ปีขึ้นไป)12,15412,23912,27212,32312,35712,389
25รวมทั้งสิ้น9,228,4479,050,7038,848,4408,750,5348,602,4708,527,615
ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
3. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
4. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2542 ถึงเดือนมีนาคม 2544 เป็นเงินกู้จากธนาคารออมสิน และตั้งแต่เดือนเมษายน 2545 เป็นต้นไป เป็นเงินกู้จากธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้น รวมตั๋วสัญญาใช้เงินสำหรับปรับโครงสร้างหนี้
2/ รวมตั๋วสัญญาใช้เงินปรับโครงสร้างหนี้
3/ ระยะสั้น
4/ เงินกู้จากสถาบันรับฝากเงินอื่น
5/ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ต่าง ๆ ที่กู้จาก ธปท. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย
EC_PF_006 ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนกตามอายุคงเหลือ