ผู้จัดการบริการ งานจัดการข้อมูลภาครัฐและเศรษฐกิจ (0-2356-7340, 0-2283-5644)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( 2522 - 2567 )

ปรับปรุงล่าสุด : 31 พ.ค. 2567 14:30

  2567 p2566 p2565 p2564 r2563 r2562
11. จำนวนประชากร (ล้านคน)....66.0566.0966.1766.1966.56
22.ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (อนุกรมใหม่) 2/      
32.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ (พันล้านบาท)....10,877.210,676.210,419.610,258.710,919.3
4         (% การเปลี่ยนแปลง)....1.92.51.6-6.12.1
5      2.1.1 ภาคเกษตรกรรม (พันล้านบาท)....693.4680.3663.8649.2670.4
6         (% การเปลี่ยนแปลง)....1.92.52.2-3.2-1.0
7      2.1.2 นอกภาคเกษตรกรรม (พันล้านบาท)....10,264.210,075.09,833.19,687.410,339.4
8         (% การเปลี่ยนแปลง)....1.92.51.5-6.32.4
9   2.2 ผลิตภัณฑ์รวม ณ ราคาปัจจุบัน (พันล้านบาท)....17,921.217,378.016,188.615,661.316,889.2
10      (% การเปลี่ยนแปลง)....3.17.33.4-7.33.2
11   2.3 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (บาทต่อคน)........241,632.0224,233.0220,318.0234,700.0
123. อัตราเงินเฟ้อ      
13   3.1 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (2562=100)....107.78106.47100.3799.15100.00
14      (% การเปลี่ยนแปลง)....1.236.081.23-0.850.70
15   3.2 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (2562=100) 3/....104.35103.04100.52100.29100.00
16     (% การเปลี่ยนแปลง)....1.272.510.230.290.52
174. ภาคต่างประเทศ      
18   4.1 สินค้าออก (ตามนิยามดุลการชำระเงิน) (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....280.2285.2270.6227.0242.7
19      (% การเปลี่ยนแปลง)....-1.75.419.2-6.5-3.3
20   4.2 สินค้าเข้า (ตามนิยามดุลการชำระเงิน) (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....263.2271.6238.2186.6216.0
21      (% การเปลี่ยนแปลง)....-3.114.027.7-13.6-5.6
22   4.3 ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....17.013.532.440.426.7
23   4.4 ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....7.0-15.7-10.320.938.3
24      (%ของผลิตภัณฑ์รวม)....1.4-3.2-2.04.27.0
25   4.5 เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....-14.46.6-5.0-11.6-14.8
26      4.5.1 ธนาคารกลาง....-1.50.05.7-1.4-1.3
27      4.5.2 รัฐบาล....-4.20-0.703.80-3.80-0.50
28      4.5.3 สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน (นอกจากธนาคารกลาง) 4/....-0.50-15.803.70-2.10-2.60
29      4.5.4 ภาคอื่น ๆ....-8.1023.10-18.20-4.40-10.40
30   4.6 ดุลการชำระเงิน (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....2.6-10.2-7.118.413.6
31   4.7 เงินสำรองทางการ (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....224.5216.6246.0258.1224.3
32   4.8 ภาระเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....-30.1-29.2-33.2-28.3-34.7
33   4.9 หนี้ต่างประเทศคงค้างทั้งสิ้น (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)....193.2200.3196.2190.1172.6
34      - หนี้ทางการ 5/....44.350.151.247.146.5
35   4.10 อัตราส่วนภาระหนี้ต่างประเทศ (%)....7.67.16.37.76.9
36      ภาระหนี้ทางการ (รวมธปท. ตั้งแต่ปี 2540)....1.01.21.11.21.7
375. การคลัง (ตามปีงบประมาณ)      
38   5.1 ดุลเงินสด (พันล้านบาท)-429.3-501.4-953.2-1,458.4-973.5-310.0
39      (% ของผลิตภัณฑ์รวม)-2.4-2.8-5.6-9.1-6.1-1.8
40   5.2 ยอดหนี้คงค้างภาครัฐ (พันล้านบาท) 6/11,474.211,084.610,373.99,337.57,848.26,901.8
41      หนี้ในประเทศ11,332.810,929.810,196.99,169.27,708.86,684.4
426. การเงิน 7/      
43   6.1 ปริมาณเงินความหมายแคบ (พันล้านบาท)3,137.93,100.22,973.82,883.72,529.82,214.4
44     (% การเปลี่ยนแปลง)1.24.23.114.014.25.7
45   6.2 ปริมาณเงินความหมายกว้าง (พันล้านบาท)25,856.325,481.724,994.224,061.622,958.420,841.0
46      (% การเปลี่ยนแปลง)2.62.03.94.810.23.6
47   6.3 สิทธเรียกร้องในประเทศ : รวมเงินลงทุน (% การเปลี่ยนแปลง)2.94.24.29.47.52.7
48      สิทธิเรียกร้องจากภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร (% การเปลี่ยนแปลง) 8/1.61.62.44.54.52.4
49   6.4 เงินรับฝากของสถาบันรับฝากเงินอื่น (% การเปลี่ยนแปลง) 9/2.31.54.54.59.93.9
50   6.5 อัตราดอกเบี้ย (ณ สิ้นปี) 10/      
51      6.5.1 ลูกค้าชั้นดี MLR : ต่ำสุด7.056.705.335.255.256.00
52                ลูกค้าชั้นดี MLR : สูงสุด7.286.965.675.585.586.35
53      6.5.2 เงินฝากประจำ (1 ปี) : ต่ำสุด1.601.330.480.400.451.05
54                เงินฝากประจำ (1 ปี) : สูงสุด1.701.440.620.500.501.55
557. อัตราแลกเปลี่ยน 11/      
56      (อัตราอ้างอิง) เฉลี่ย (บาท : 1 ดอลลาร์ สรอ.)35.9534.8135.0731.9831.3031.05
578. เครื่องชี้ภาคครัวเรือน 12/      
58      เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP....91.391.494.694.284.1
หมายเหตุ:
1/ ข้อมูลของปีล่าสุดเป็นยอดสะสม ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง เดือนปัจจุบัน และตัวเลข % การเปลี่ยนแปลง เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบระยะเดียวกันปีก่อน โดยในแต่ละหัวข้อมีความล่าช้า (lag) ของข้อมูลแตกต่างกัน ดังนี้
ข้อ 1 เป็นข้อมูล lag 1 ปี
ข้อ 2 เป็นข้อมูลรายปี lag 10 เดือน
ข้อ 3 เป็นข้อมูลสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ ม.ค. - เดือนล่าสุด lag 1 เดือน
ข้อ 4.1-4.4 ,4.5.1-4.5.3, 4.6-4.9 ,5.1 และ 6 เป็นข้อมูล lag 1 เดือน
ข้อ 4.5 และ 4.5.4 เป็นข้อมูล lag 1 ไตรมาส
ข้อ 4.10 เป็นข้อมูล lag 1 ไตรมาส
ข้อ 7 เป็นข้อมูลเฉลี่ยตั้งแต่ ม.ค. - เดือนปัจจุบัน lag 1 เดือน
ข้อ 8 ข้อมูลของปีล่าสุดเป็นข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสก่อนล่าสุด lag 1 ไตรมาส
2/ สศช. ได้ปรับปรุงการประมวลผลรายได้ประชาชาติของประเทศไทยอนุกรมใหม่ และเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณเป็นแบบปริมาณลูกโซ่ โดยอนุกรมใหม่เริ่มตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป
3/ ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน
4/ รวมธนาคารพาณิชย์และกิจการวิเทศธนกิจ
5/ รวมหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
6/ ไม่รวมหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยและหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
7/ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นการจัดทำข้อมูลการเงินตามคู่มือ MFSM 2000
8/ ตั้งแต่ปี 2554 เปลี่ยนขอบเขตข้อมูลจาก ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ) ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร และสถาบันการเงินอื่น เป็น ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ) และภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร
9/ ไม่รวมเงินรับฝากระหว่างสถาบันรับฝากเงิน
10/ ข้อมูลจาก 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
11/ ตั้งแต่ กรกฎาคม 2540 ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยระหว่างธนาคาร
12/ เครื่องชี้เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP คำนวณจากยอดคงค้างสินเชื่อภาคครัวเรือน (เงินให้กู้จากสถาบันต่างๆ ได้แก่ สถาบันการเงิน และสถาบันอื่นๆ (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การเคหะแห่งชาติ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ)) หารด้วย ผลรวม QGDP 4 ไตรมาสย้อนหลัง เริ่มต้น ปี 2555
EC_EI_027 เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคของไทย 1/