ผู้จัดการบริการ ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2 ฝศม. (02283-5647,5648,5639)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

  ( ม.ค. 2543 - ธ.ค. 2557 )

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 18:55

  ธ.ค. 2557 pพ.ย. 2557 rต.ค. 2557 rก.ย. 2557 rส.ค. 2557 rก.ค. 2557 r
1ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 1/235.29235.05229.97227.67226.45229.37
2   พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล เฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง (พันตารางเมตร)1,643.171,623.991,609.261,610.031,626.591,650.97
3   ปริมาณการจำหน่ายปูนซิเมนต์ในประเทศ เฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง (พันตัน)2,839.442,846.872,838.472,827.632,836.572,848.97
4   การนำเข้าสินค้าทุน ณ ราคาคงที่ ปี 2543 เฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง (ล้านบาท) 2/127,401.88128,291.23124,539.38122,864.02121,764.07124,980.10
5   ปริมาณการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่ ปี 2543 เฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง (ล้านบาท)....74,440.1070,195.7567,572.9365,632.9565,463.25
6   ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศ เฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง (คัน)41,562.0241,085.6640,940.7441,402.8341,833.1342,120.16
ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. สำนักงานเขตในกทม. และเทศบาลในต่างจังหวัด
3. ผู้ประกอบการ
4. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
5. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ:
1/ ปรับปีฐานเป็นปี 2543 และย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2543 ตามข้อมูลดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์
2/ การนำเข้าสินค้าทุนไม่รวมสินค้ากลุ่มขนส่ง
ธปท.ได้มีการปรับปรุงข้อมูลการนำเข้าสินค้าทุนตามโครงสร้างการจำแนกประเภทของพิกัดศุลกากรใหม่(HS 2012) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2543
EC_EI_004 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน